Zapošljavanje

Na temelju članka 8. stavka 6. Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (Narodne novine, broj 53/12, 56/13 i 152/14) i članaka 22. u svezi članka 20. Statuta Agencije za investicije i konkurentnost KLASA: 023-01/15-01/2; URBROJ: 316-05/1-15-20 od 25.2.2015., izmijenjenog Izmjenama Statuta Agencije za investicije i konkurentnost KLASA: 003-05/17-02/3; URBROJ: 316-05/1-18-7 od 12.1.2018., Agencija za investicije i konkurentnost raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje:
ZAMJENIKA RAVNATELJA AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST
– jedan izvršitelj

Uvjeti:
– ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera
– ima najmanje 7 godina radnog iskustva od čega 5 godina na rukovodećim pozicijama,
– aktivno znanje engleskog jezika,
– poznavanje rada na računalu,
– nema zapreka za imenovanje prema članku 239. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima,
– kao fizička osoba se ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društava iz članka 10. stavka 1. Statuta Agencije za investicije i konkurentnost, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član upravnog, odnosno nadzornog odbora.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
Mjesto rada je u Zagrebu.
Zamjenika ravnatelja imenuje Upravno vijeće Agencije za investicije i konkurentnost na prijedlog ravnatelja Agencije za investicije i konkurentnost na mandatno razdoblje od 4 godine, a ista osoba može se ponovno imenovati.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– original uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome,
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument),
– dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika,
– dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda dosadašnjih poslodavaca o poslovima na kojima je radio i vremenskom razdoblju u kojem je obavljao navedene poslove),
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen (potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za trajanja ovog natječaja).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Agencija za investicije i konkurentnost, Prilaz Gjure Deželića 7, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za zamjenika ravnatelja«.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Svi kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na intervju.
Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O izboru kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 46/2018 od 18.05.2018.
AGENCIJA ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenima na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama br. 46/2018 od 18. svibnja 2018. za radno mjesto u Uredu ravnatelja: Zamjenik/ica ravnatelja (1 izvršitelj)

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete za navedeno radno mjesto biti će obaviješteni o datumu i mjestu održavanja  razgovora (intervjua).

Razgovor (intervju) s kandidatima/kandidatkinjama provodi Ravnatelj Agencije i Komisija za provedbu natječaja radi utvrđivanja sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova, profesionalnih ciljeva, motivacije za rad u AIK-u, stečenog radnog iskustva u struci te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu.

 

„Sukladno članku 17. Statuta Agencije za investicije i konkurentnost od 25. veljače 2015., izmijenjenog Izmjenama Statuta Agencije za investicije i konkurentnost 12. siječnja 2018.i članku 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama., a nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, KLASA:112-01/17-01/36; URBROJ:526-02-02-02-02/2-17-2 od 4. prosinca 2017., Agencija za investicije i konkurentnost raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca:

3. SEKTOR ZA INVESTICIJE

SLUŽBA ZA REALIZACIJU I PODRŠKU INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA

3.3. koordinator/ica specijalist/ica – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:
– školska sprema – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomski, pravni, opći ili drugi smjer (najmanje 300 ECTS bodova ili VSS)
– najmanje 3 godine radnog iskustva
– aktivno znanje engleskog jezika
– poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

Obavlja i koordinira specijalističke stručne poslove koji uključuju sustavnu podršku investitorima, identifikaciju procedura i tijela koja su neophodna za ostvarenje investicijskog projekta, pomoć investitorima ovisno o potrebi investicijskog projekta, praćenje projekata tijekom cijelog razdoblja realizacije, obavlja stručne poslove koji uključuju samostalnu izradu simulacija mogućih korištenja poticajnih mjera, stručnu podršku pri ispunjavanju zahtjeva za stjecanje statusa nositelja poticajnih mjera, izrađuje prijedloge za poboljšanje poticajnih mjera, provodi kontaktiranje i informiranje potencijalnih investitora, pruža podršku izvršnom koordinatoru službe u pružanju stručnih informacija potencijalnim investitorima, izrađuje informacije iz područja pružanja podrške potencijalnim i postojećim investitorima, sudjeluje u izradi i ažuriranju liste investicijskih projekata iz nadležnosti Agencije, izrađuje analize u području pružanja podrške realizaciji investicijskih projekata iz portfelja Agencije, izrađuje periodička izvješća o projektima iz portfelja Agencije, u suradnji s izvršnim koordinatorom službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje aktivnosti te druge poslove po nalogu izvršnog koordinatora Službe.
Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
Mjesto rada je u Zagrebu.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen (potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za trajanja ovog natječaja).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Agencija za investicije i konkurentnost, Prilaz Gjure Deželića 7, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj –__________ (navesti radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje)«.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Svi kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na intervju. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O izboru kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Agencija za investicije i konkurentnost, Zagreb”

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 43/2018 od 11.05.2018.

OBAVIJEST O PRAVNIM IZVORIMA ZA PISMENO TESTIRANJE I RAZGOVOR (INTERVJU)

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenima na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama br. 43/2018 od 11. svibnja 2018. Pravni izvori vezani za provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova na radnom mjestu u Sektoru za investicije: Koordinator specijalist/ica (1 izvršitelj)

• Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (NN 53/12, 56/13, 152/14)
• Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18)
• Uredba o poticanju ulaganja (NN 31/16)
• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)
• Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13, 152/14, 22/16, 29/18)

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete za navedeno radno mjesto biti će obaviješteni e-mailom o datumu i mjestu održavanja pismenog testiranja 7 dana ranije.

Kandidati/kandidatkinje koji zadovolje na pismenom testiranju (više od 60% bodova) te su izabrani u uži krug biti će obaviješteni e-mailom o datumu i mjestu održavanja razgovora (intervjua).

Razgovor (intervju) s kandidatima/kandidatkinjama provodi Komisija za provedbu natječaja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova, profesionalnih ciljeva, motivacije za rad u AIK-u, stečenog radnog iskustva u struci te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu.

Ukupan zbroj bodova činit će 30% pismenog testiranja i 70% razgovora (intervjua).

OBAVIJEST O OKONČANJU NATJEČAJA

Obavještavamo sve kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama br. 43/2018 od 11. svibnja 2018. za radno mjesto u Sektoru za investicije: Koordinator specijalist/ica (1 izvršitelj) o okončanju natječaja.

Nakon selekcijskog postupka, pismenog testiranja i intervjua odabran je kandidat/kandidatkinja čije profesionalne i osobne kompetencije u najvećoj mjeri odgovaraju unaprijed postavljenim uvjetima natječaja i traženom profilu za ovaj posao.

Pozivamo Vas da i dalje pratite naše natječaje na oglasnim stranicama Narodnih novina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i našoj internet stranici www.aik-invest.hr ukoliko oglašena radna mjesta odgovaraju Vašim interesima.

 


 


 

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62