Zapošljavanje

„Sukladno članku 17. Statuta Agencije za investicije i konkurentnost i članku 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama., a nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, KLASA:112-01/17-01/36; URBROJ:526-02-02-02-02/2-17-2 od 4. prosinca 2017., Agencija za investicije i konkurentnost raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

 za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca:

 URED RAVNATELJA

 1.4.  administrativni tajnik/ica – 1 izvršitelj/ica

 Uvjeti:

 • školska sprema – najmanje SSS
 • ekonomski, pravni, opći ili drugi smjer
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

 Opis poslova:

Brine o dnevnim poslovima Agencije, prima i prenosi poruke i poštu za zaposlenike Agencije, prima i preusmjerava telefonske pozive zaposlenicima Agencije, sudjeluje u pripremi službenih putovanja zaposlenika Agencije, dočekuje posjetitelje te obavlja i druge srodne poslove.

 

 1. SEKTOR ZA INVESTICIJE

 3.11. SLUŽBA ZA REALIZACIJU I PODRŠKU INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA

3.1.1. koordinator/ica specijalist/ica – 4 izvršitelja/ice

 Uvjeti: 

 • školska sprema – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomski, pravni, opći ili drugi smjer (najmanje 300 ECTS bodova ili VSS)
 • najmanje 3 godine radnog iskustva
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova: 

Obavlja i koordinira specijalističke stručne poslove koji uključuju sustavnu podršku investitorima na terenu, identifikaciju procedura i tijela koja su neophodna za ostvarenje investicijskog projekta i sugeriranje rješenja investitorima, dogovaranje i preciziranje, ovisno o potrebi investicijskog projekta, praćenje projekata tijekom cijelog razdoblja realizacije i tijekom post-investicijskog razdoblja, obavlja stručne poslove koji uključuju samostalnu izradu simulacija mogućih korištenja poticajnih mjera, stručnu podršku pri ispunjavanju zahtjeva za stjecanje statusa nositelja poticajnih mjera, izradu analiza i izvješća vezanih uz poticajne mjere, operativno vođenje evidencije o poticajima za investitore i izrada prijedloga za poboljšanje poticajnih mjera u suradnji s izvršnim koordinatorom službe  planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje te druge poslove po nalogu izvršnog koordinatora Službe. 

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Mjesto rada je u Zagrebu.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

–  životopis

–  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

–  dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument). 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen (potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za trajanja ovog natječaja).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 14 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Agencija za investicije i konkurentnost, Prilaz Gjure Deželića 7, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj –__________ (navesti radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje)«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Svi kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na intervju. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O izboru kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Agencija za investicije i konkurentnost, Zagreb” 

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Oglas je objavljen u Narodnim novinama br 2/2018 od 05.01.2018.

 

OBAVIJEST O PRAVNIM IZVORIMA ZA RAZGOVOR (INTERVJU)

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenima na javni natječaj objavljen u Narodnim Novinama br. 2/2018 od 5. siječnja 2018. Pravni izvori vezani za provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova na radnom mjestu u Sektoru za investicije: Koordinator specijalist/ica (4 izvršitelja)

 • Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (NN 53/12, 56/13, 152/14)
 • Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15)
 • Uredba o poticanju ulaganja (NN 31/16)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)
 • Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13, 152/14, 22/16)

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto te su izabrani u uži krug biti će obaviješteni telefonskim putem o datumu i mjestu održavanja intervjua.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kandidatkinjama provodi Komisija za provedbu natječaja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova, profesionalnih ciljeva, motivacije za rad u AIK-u, stečenog radnog iskustva u struci te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu.

 

 


 


 

BDP (2016.) – 45, 58 milijardi € • BDP po stanovniku (2016.) – 10 929 € • Robni izvoz (2016.) – 12,3 milijarde € • Prihodi od turizma (2016) – 8,6 milijardi € • Prosječni tečaj (2016.) HRK/EUR – 7,5; HRK/USD – 6,8