Zapošljavanje

Poziv kandidatima/kinjama na intervju prijavljenima na Natječaj za imenovanje ravnatelja.

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

„Na temelju članka 8. stavka 5. Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (Narodne novine, broj 53/12, 56/13 i 152/14) i članka 18. Statuta Agencije za investicije i konkurentnost od 25. veljače 2015., Agencija za investicije i konkurentnost raspisuje,

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje:

RAVNATELJA AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST – jedan izvršitelj

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera
 • najmanje 7 godina radnog iskustva od čega 5 godina na rukovodećim pozicijama,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • nema zapreka za imenovanje prema članku 239. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima,
 • kao fizička osoba se ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društava iz članka 10. stavka 1. Statuta Agencije za investicije i konkurentnost, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član upravnog, odnosno nadzornog odbora.

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Mjesto rada je u Zagrebu.

Ravnatelja imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog vijeće Agencije za investicije i konkurentnost na razdoblje od 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • original uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument),
 • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika,
 • dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda dosadašnjih poslodavaca o poslovima na kojima je radio i vremenskom razdoblju u kojem je obavljao navedene poslove),
 • izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društava iz članka 10. stavka 1. Statuta Agencije za investicije i konkurentnost, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član upravnog, odnosno nadzornog odbora.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Agencija za investicije i konkurentnost, Prilaz Gjure Deželića 7, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Svi kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na intervju. Intervjue provodi Komisija za provedbu postupka natječaja.

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O izboru kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

AGENCIJA ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST

Javni natječaj objavljen je i u Narodnim novinama od 11.01.2017.

 

 


 


 

BDP (2016.) – 45, 58 milijardi € • BDP po stanovniku (2016.) – 10 929 € • Robni izvoz (2016.) – 12,3 milijarde € • Prihodi od turizma (2016) – 8,6 milijardi € • Prosječni tečaj (2016.) HRK/EUR – 7,5; HRK/USD – 6,8