Zapošljavanje

Na temelju članka 8. stavka 6. Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (Narodne novine, broj 53/12, 56/13 i 152/14) i članaka 22. u svezi članka 20. Statuta Agencije za investicije i konkurentnost KLASA: 023-01/15-01/2; URBROJ: 316-05/1-15-20 od 25.2.2015., izmijenjenog Izmjenama Statuta Agencije za investicije i konkurentnost KLASA: 003-05/17-02/3; URBROJ: 316-05/1-18-7 od 12.1.2018., Agencija za investicije i konkurentnost raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje:
ZAMJENIKA RAVNATELJA AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST
– jedan izvršitelj

Uvjeti:
– ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera
– ima najmanje 7 godina radnog iskustva od čega 5 godina na rukovodećim pozicijama,
– aktivno znanje engleskog jezika,
– poznavanje rada na računalu,
– nema zapreka za imenovanje prema članku 239. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima,
– kao fizička osoba se ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društava iz članka 10. stavka 1. Statuta Agencije za investicije i konkurentnost, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član upravnog, odnosno nadzornog odbora.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
Mjesto rada je u Zagrebu.
Zamjenika ravnatelja imenuje Upravno vijeće Agencije za investicije i konkurentnost na prijedlog ravnatelja Agencije za investicije i konkurentnost na mandatno razdoblje od 4 godine, a ista osoba može se ponovno imenovati.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– original uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome,
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument),
– dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika,
– dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda dosadašnjih poslodavaca o poslovima na kojima je radio i vremenskom razdoblju u kojem je obavljao navedene poslove),
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen (potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za trajanja ovog natječaja).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Agencija za investicije i konkurentnost, Prilaz Gjure Deželića 7, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za zamjenika ravnatelja«.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Svi kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na intervju.
Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O izboru kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 46/2018 od 18.05.2018.
AGENCIJA ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama prijavljenima na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama br. 46/2018 od 18. svibnja 2018. za radno mjesto u Uredu ravnatelja: Zamjenik/ica ravnatelja (1 izvršitelj)

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete za navedeno radno mjesto biti će obaviješteni o datumu i mjestu održavanja  razgovora (intervjua).

Razgovor (intervju) s kandidatima/kandidatkinjama provodi Ravnatelj Agencije i Komisija za provedbu natječaja radi utvrđivanja sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova, profesionalnih ciljeva, motivacije za rad u AIK-u, stečenog radnog iskustva u struci te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu.

 

 

 


 


 

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62