Mjere aktivne politike zapošljavanja

POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Potpore za zapošljavanje nezaposlenih osoba iz evidencije i zaposlenih osoba kojima prijeti gubitak radnog mjesta, mogu se dodijeliti poduzetnicima koji profitno djeluju.

Poslodavcem u smislu dodjele potpore za zapošljavanje smatra se:

 • poduzetnik, odnosno, svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik (sukladno članku 1. Priloga 1. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. (dalje: Uredba)), odnosno,
 • svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluje u prometu roba i usluga, bez obzira na njezin oblik i namjenu (sukladno članku 2. Zakona o državnim potporama (NN 47/14)).

Pod definicijom poslodavca u smislu dodjele potpora za zapošljavanje/usavršavanje se podrazumijevaju i neprofitne organizacije koje se bave gospodarskom djelatnošću odnosno mogu kroz računovodstveno razdvajanje dokazati da uz negospodarske aktivnosti obavljaju i gospodarske. Potpora se u tom slučaju dodjeljuje za zapošljavanje osoba iz definiranih ciljanih skupina samo za obavljanje poslova radnih mjesta unutar gospodarskih aktivnosti poslodavca.

Poduzetnici/poslodavci se razvrstavaju prema članku 2. Priloga 1. Uredbe, a prema pokazateljima koji su utvrđeni na zadnji dan godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavlja financijsko izvješće i to kako slijedi:

KATEGORIJA PODUZETNIKA   BROJ OSOBLJA*  i GODIŠNJI PROMET*  ili GODIŠNJA BILANCA*
Veliki > 250 > 50 milijuna € > 43 milijuna €
Srednji < 250 ≤ 50 milijuna € ≤ 43 milijuna €
Mali < 50 ≤ 10 milijuna € ≤ 10 milijuna €
Mikro < 10 ≤ 2 milijuna € ≤ 2 milijuna €

*prilikom izračuna broja osoblja i financijskih iznosa uzimaju se u obzir i podatci partnerskih (razmjerno postotnom udjelu u kapitalu ili glasačkim pravima (ovisno o tome što je veće)) i povezanih (100%) poduzeća sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

Bez obzira na uvjete iz definicije za srednjeg poduzetnika/poslodavca u velike poduzetnike/poslodavce spadaju i banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima, mirovinskim fondovima i mirovinska osiguravajuća društva.

Potpore za zapošljavanje mogu se dodijeliti:

 • poslodavcima kod kojih će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci. Prosječan broj zaposlenih predstavlja izračun kretanja broja zaposlenih po svakom mjesecu unazad 12 mjeseci,
 • poslodavcima koji nemaju povećano zapošljavanje unazad 12 mjeseci već opravdano upražnjena radna mjesta koja nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu. Opravdano upražnjena radna mjesta trebaju biti rezultat dobrovoljnog odlaska, invalidnosti, umirovljenja, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a ne posljedica viška radne snage,
 • poslodavcima koji nemaju zaposlenih ili koji djeluju kraće od 12 mjeseci za jednog radnika uz uvjet da su unazad 6 mjeseci imali zaposlenu jednu osobu.

Broj osoba koje poslodavac može dobiti uz potporu za zapošljavanje ne može biti veći od 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci.

Intenzitet potpore za zapošljavanje ne smije iznositi više od:

 • 50% godišnjeg troška bruto plaće za radnike bez zanimanja i radnike sa zanimanjem stečenim po programima srednjoškolskog obrazovanja,
 • 30% godišnjeg troška bruto plaće za radnike sa zanimanjem stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja za malog i srednjeg poslodavaca,
 • 30% godišnjeg troška bruto plaće za velikog poslodavaca za sve skupine osoba koje se zapošljavaju uz potporu,
 • 75% godišnjeg troška bruto plaće osobe koja se zapošljava uz potporu za osobe s invaliditetom za sve skupine poslodavaca.

Opravdani troškovi su troškovi bruto plaće radnika za razdoblje od najviše 12 mjeseci nakon zapošljavanja. Intenzitet potpore, odnosno subvencije izračunava se prema iznosima predviđene mjesečne bruto plaće radnika u najdužem trajanju od 12 mjeseci. Početni iznos subvencije određuje se prema iznosu minimalne plaće za osobe bez zanimanja i sa završenom osnovnom školom dok je za ostale razine obrazovanja osnovni iznos uvećan za određeni postotak u skladu s prosječnim plaćama za te razine obrazovanja.

Osobe zaposlene uz primjenu mjera sufinanciranja zapošljavanja moraju predstavljati neto povećanje broja zaposlenih predmetnog poslodavca u usporedbi s prosječnim brojem zaposlenih unazad 12 mjeseci utvrđenim na dan podnošenja zahtjeva. Navedeno povećanje broja radnih mjesta mora biti očuvano tijekom razdoblja od 12 mjeseci.

Potpore za zapošljavanje ne mogu se dodijeliti:

 • poslodavcima koji sredstva za rad i plaće radnika osiguravaju iz Državnog proračuna i/ili Državnog proračuna po posebnim ugovorima s tijelima državne i javne uprave (primjerice dječji vrtići u privatnom vlasništvu, obiteljski domovi za skrb o starijim i nemoćnim osobama, ugovorene zdravstvene ordinacije i sl.), bez obzira na status vlasništva,
 • za zapošljavanje vlasnika, suvlasnika, osnivača, člana uprave direktora, prokuristu kao ni za osobe koje poslodavac mora zaposliti zbog ispunjavanja zakonskih uvjeta (stručne osobe, poslovođe, ovlašteni projektanti i sl.),
 • obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak,
 • poslodavcima koji nemaju zaposlenog radnika,
 • poslodavcima koji su unazad 6 mjeseci donijeli odluku/odluke otkaza ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga bez obzira na radno mjesto na koje se zapošljavaju osobe za koje traže potporu,
 • poslodavcima koji imaju nepodmirene obveze prema Potvrdi Porezne uprave uz izuzeće poslodavaca koji imaju Rješenje MF-Porezne uprave o obročnoj uplati nepodmirenih obveza,
 • za radnike koje bi poslodavac/tražitelj potpore ustupio na rad drugom poslodavcu,
 • trgovačkim društvima i obrtima čiji su vlasnici osnivači pravne osobe kod kojih su utvrđeni poslovno uvjetovani otkazi unazad 6 mjeseci,
 • trgovačkim društvima i obrtima čiji su vlasnici i/ili osnivači pravne osobe, a za zapošljavanje nezaposlenih osoba koje su ranije radile u drugim trgovačkim društvima i obrtima vlasnika i/ili osnivača koji traži potporu,
 • poslodavcima koji nemaju financijsku dokumentaciju za prethodnu godinu poslovanja.

Obrti i samostalne djelatnosti koji nemaju zaposlenih mogu koristiti potpore za zapošljavanje za jednu osobu uz uvjet da je vlasnik obrta prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika. Ovo izuzeće se ne odnosi za obrte i samostalne djelatnosti koji su korisnici potpore za samozapošljavanje i nije im istekla ugovorna obveza.

Poslodavci podnositelji zahtjeva za dodjelu potpore za zapošljavanje za osobe koje su stručno osposobljavanje odradile kod drugih poslodavaca u obvezi su oglasiti Prijavu potrebe za radnikom. Ugovor o radu sa sufinanciranom osobom sklapa se isključivo na puno radno vrijeme.

Radnici za koje teče ugovorna obveza po ugovoru o dodjeli potpore za zapošljavanje temeljem potpore za zapošljavanje dodijeljene kroz mjere iz 2015. godine ne ulaze u izračun prosječne zaposlenosti.

Poslodavci ne mogu koristiti potpore za zapošljavanje za one osobe čije je zapošljavanje bilo sufinancirano u 2015. godini.

Dostupne mjere:

„Uz pola – pola do prvog posla“ – potpora za zapošljavanje mladih osoba bez radnog staža http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11737

„Pola-pola” – potpora za zapošljavanje http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11743

„Pola–pola za uključivanje” – potpora za zapošljavanja osoba s invaliditetom http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11744

„Pola – pola i za osobe romske nacionalne manjine” – potpora za zapošljavanja osoba romske nacionalne manjine http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11745

„Zamjenski radnik” – potpora za zapošljavanje za radnika na obrazovanju http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11752

„Zajedno smo jači” – potpora za zapošljavanje upravitelja zadruge http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11747

„Dijeljeno radno mjesto” – sufinanirano zapošljavanje dviju osoba na istom radnom mjestu http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11768

„Rad i nakon stručnog osposobljavanja” – potpora za zapošljavanje http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11749

„Ostanak u zaposlenosti“ – potpora za zapošljavanje kod drugog poslodavca http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11753

„Rad i nakon ljeta”- potpora za zapošljavanje u turizmu http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11748

Obrazac zahtjeva potpore za zapošljavanje: http://www.hzz.hr/UserDocsImages/2015_Obrazac_zahtjeva_za_potpore_za_zapo%C5%A1ljavanje_i_usavr%C5%A1avanje.doc

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za sve mjere:

 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ovjerena na Poreznoj upravi ili Rješenje o odgodi naplate duga po osnovi poreza i doprinosa prema posebnim propisima, ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu,
 • Izjava poslodavca o broju zaposlenih,
 • Izjava poslodavca o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama,
 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci ,

Dokumentacija za dodjelu potpore za zapošljavanje:

 • Potvrdu/uvjerenje ili drugi dokument nadležnih institucija iz kojih je vidljivo da se radi o posebnom statusu (supružnik ili dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja, žrtve nasilja, samohrani roditelji, azilanti …),
 • Obrazloženje i dokumentacija o potrebi zapošljavanja zamjenskog radnika za radnika na obrazovanju ili neplaćenom dopustu.

Financijska dokumentacija za utvrđivanje kriterija odnosno veličine poslodavca:

Obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac (rok predaje je 31.03. za proteklu godinu), ovjeren na FINA-i. Poslodavci koji dostave zahtjev prije 30.04. a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom mogu predati prošlogodišnji GFI-POD obrazac uz obvezu dostave novog po predaji i ovjeri na FINA-i.

Obveznik poreza na dohodak (obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka (rok predaje je 28.02. za proteklu godinu), ovjerena na Poreznoj upravi.

Financijska dokumentacija za utvrđivanje uvjeta (prosječan broj zaposlenih i iznos isplaćenih bruto plaća):

 • obrazac JOPPD za prethodnih 12 mjeseci – izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja.

Poslodavci koji koriste potporu za zapošljavanje „Rad i nakon stručnog osposobljavanja“, po isteku stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, uz zahtjev te gore navedenu propisanu dokumentaciju dostavljaju i:

 • Prijedlog ugovora o radu s planiranim datumom početka,
 • Izvješće o realizaciji programa stručnog osposobljavanja.

Isplata sredstava

Isplata po ugovorima o dodjeli potpore za zapošljavanje može se izvršiti:

 • jednokratno u roku 30 dana od dana potpisa ugovora
 • tromjesečno, prvi dio po potpisu ugovora i dostavi instrumenata osiguranja napate od strane poslodavca, a najkasnije u roku od 30 dana od potpisa ugovora, a ostale isplate po dostavi dokaza o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima na obračunate i isplaćene plaće za koju je primio dio potpore, ili
 • mjesečno, prvi dio po potpisu ugovora i dostavi instrumenata osiguranja napate od strane poslodavca, a najkasnije u roku od 30 dana od potpisa ugovora, a ostale isplate po dostavi dokaza o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima na obračunate i isplaćene plaće za koju je primio dio potpore.

Za osobe koje su izašle iz jedne intervencije, ne može se odobriti korištenje druge intervencije u istoj godini. Izuzeće su osobe s invaliditetom koje nakon jedne intervencije mogu sudjelovati u drugima. Osobe koje su pohađale obrazovanje mogu se nakon isteka intervencije uključiti u sve druge intervencije, a osobe koje su pohađale stručno osposobljavanje za rad mogu se nakon isteka intervencije uključiti u potpore za zapošljavanje.

Nadležna institucija:
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Info telefon – 01 6444 000
Više informacija: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10023

 

BDP (2016.) – 45, 58 milijardi € • BDP po stanovniku (2016.) – 10 929 € • Robni izvoz (2016.) – 12,3 milijarde € • Prihodi od turizma (2016) – 8,6 milijardi € • Prosječni tečaj (2016.) HRK/EUR – 7,5; HRK/USD – 6,8