Mjere aktivne politike zapošljavanja

POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Potpore za zapošljavanje nezaposlenih osoba iz evidencije i zaposlenih osoba kojima prijeti gubitak radnog mjesta, mogu se dodijeliti poduzetnicima koji profitno djeluju.

Poslodavcem u smislu dodjele potpore za zapošljavanje smatra se:

 • poduzetnik, odnosno, svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik (sukladno članku 1. Priloga 1. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. (dalje: Uredba)), odnosno,
 • svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluje u prometu roba i usluga, bez obzira na njezin oblik i namjenu (sukladno članku 2. Zakona o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)).

Pod definicijom poslodavca u smislu dodjele potpora za zapošljavanje/usavršavanje se podrazumijevaju i neprofitne organizacije koje se bave gospodarskom djelatnošću odnosno mogu kroz računovodstveno razdvajanje dokazati da uz negospodarske aktivnosti obavljaju i gospodarske. Potpora se u tom slučaju dodjeljuje za zapošljavanje osoba iz definiranih ciljanih skupina samo za obavljanje poslova radnih mjesta unutar gospodarskih aktivnosti poslodavca.

Poduzetnici/poslodavci se razvrstavaju prema članku 2. Priloga 1. Uredbe, a prema pokazateljima koji su utvrđeni na zadnji dan godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavlja financijsko izvješće i to kako slijedi:

KATEGORIJA PODUZETNIKA   BROJ OSOBLJA*  i GODIŠNJI PROMET*  ili GODIŠNJA BILANCA*
Veliki > 250 > 50 milijuna € > 43 milijuna €
Srednji < 250 ≤ 50 milijuna € ≤ 43 milijuna €
Mali < 50 ≤ 10 milijuna € ≤ 10 milijuna €
Mikro < 10 ≤ 2 milijuna € ≤ 2 milijuna €

*prilikom izračuna broja osoblja i financijskih iznosa uzimaju se u obzir i podatci partnerskih (razmjerno postotnom udjelu u kapitalu ili glasačkim pravima (ovisno o tome što je veće)) i povezanih (100%) poduzeća sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

Bez obzira na uvjete iz definicije za srednjeg poduzetnika/poslodavca u velike poduzetnike/poslodavce spadaju i banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima, mirovinskim fondovima i mirovinska osiguravajuća društva.

Dostupne mjere:

1.„Potpore za zapošljavanje“-potpore za zapošljavanje nezaposlenih

Potpore za zapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju s ciljem poticanja zapošljavanja nezaposlenih osoba te su dostupne poduzetnicima koji djeluju profitno.

 • Osobe bez staža osiguranja.
 • Osobe s radnim stažem (dugotrajno nezaposlene osobe, osobe starije od 50 i posebne skupine nezaposlenih).
 • Osobe s invaliditetom.
 • Bivši polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Trajanje potpore: 12 mjeseci

Financiranje mjere: Sufinanciraju se troškovi rada osobe koju zapošljavate do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom.

2. „Potpore za usavršavanje“-potpore za daljnje obrazovanje novozaposlenih ili zaposlenih osoba

Državne potpore za usavršavanje namijenjene su poslodavcima koji zbog promjena proizvodnih procesa, prelaska na nove tehnologije ili nedostatka kvalificirane radne snage imaju potrebu dodatno osposobiti svoje zaposlenike.

 • Novozaposlene osobe ako se zapošljavaju na period od najmanje 12 mjeseci.
 • Zaposlene osobe s ciljem podizanja konkurentnosti postojeće radne snage ako su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.
 • Zaposlene osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog promjene proizvodnog programa, uvođenja novih tehnologija i viših standarda.

Trajanje mjere: Do 6 mjeseci

Financiranje mjere: Sufinanciraju se troškovi usavršavanja zaposlenika do 70% prihvatljivih troškova, a najveći iznos potpore za usavršavanje po zaposleniku iznosi 15.000 kn.

3. „Potpore za samozapošljavanje“-potpore za nezaposlene osobe koje se odluče na pokretanje vlastitog posla

Trajanje mjere: 12 mjeseci

Dodjeljuju se subvencije u iznosu:

do 55.000 kn, odnosno do 70.000 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad

za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do dvije osobe) do 110.000 kn

za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000 kn

za udruživanje u zadruge (za 5 osoba) do 275.000 kn

4. „Obrazovanje nezaposlenih“-potpora za nezaposlene osobe koje se uključuju u programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja u obrazovnim ustanovama

a) Osposobljavanje nezaposlenih osoba kod poslodavca u radnom okruženju uz osigurano mentorstvo za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

b) Osposobljavanje nezaposlenih osoba kod poslodavca u suradnji s obrazovnim ustanovama za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

– trošak mentorstva do 700 kn mjesečno po osobi (jedan mentor može osposobljavati najviše 3 osobe), trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi – 800 kn, trošak polaganja ispita o osposobljenosti – 1.200 kn, trošak liječničkog pregleda

Trajanje mjere: 6 mjeseci

5. „Osposobljavanje na radnom mjestumjera čiji je cilj osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje znanja i vještina na radnom mjestu potrebnih za obavljanje poslova tog istog radnog mjesta

Trajanje mjere: 6 mjeseci

6. „Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva“- mjere putem kojih se osposobljavaju mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale

 1. Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo
 2. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 3. Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+)

Trajanje mjere: 12/24 mjeseci

7. „Javni rad“- mjera čiji je program temeljen na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva

Trajanje mjere: 6 – 9 mjeseci

8.“Potpore za očuvanje radnih mjesta“-državna potpora čiji je cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti

Trajanje mjere: 6 mjeseci

9. „Stalni sezonac“- mjera čiji je cilj financijska podrška radnicima koji su zaposleni samo tijekom sezone, a drugi dio godine nisu zaposleni. 

Trajanje mjere: 6 mjeseci

Financiranje mjere: 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom razdoblju koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% produženog osiguranja.

 

Više informacija

 

Nadležna institucija:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Info telefon – 01 6444 000

www.hzz.hr

 

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62