Poticaji za investicijske projekte

Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja (NN, br. 111/12 i 28/13) i odnose se na investicijske projekte u:

 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
 • aktivnostima poslovne podrške i
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

Poticajne mjere su:

 1. poticaji za mikro poduzetnike,
 2. porezni poticaji,
 3. carinski poticaji (carinski poticaji se po ulasku u Europsku uniju 1.7.2013. više ne primjenjuju),
 4. poticaji za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom,
 5. poticaji za opravdane troškove usavršavanja povezanih s investicijskim projektom,
 6. poticajne mjere za:
  1. razvojno-inovacijske aktivnosti,
  2. aktivnosti poslovne podrške i
  3. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti,
 7. poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta i
 8. poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte.

Poticajne mjere mogu koristiti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koja izvrše
ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od:

 • 50.000€ i uz otvaranje najmanje 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike
 • 150.000€ i uz otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta za male, srednje i velike poduzetnike

Klasifikacija poduzetnika prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13)

Kategorija poduzetnika* Broj zaposlenih Godišnji prihod ili Ukupna aktiva
Veliki ≥ 250 > 50 milijuna € > 43 milijuna €
Srednji < 250 ≤ 50 milijuna € ≤ 43 milijuna €
Mali < 50 ≤ 10 milijuna € ≤ 10 milijuna €
Mikro < 10 ≤ 2 milijuna € ≤ 2 milijuna €

*kod klasifikacije poduzetnika treba uzeti u obzir i s poduzetnikom povezana društva

Potpora za početnu investiciju se izračunava kao postotak vrijednosti investicije, a koja se utvrđuje na temelju opravdanih troškova investicije. Opravdani troškovi investicije su:

 • materijalna (vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva) te nematerijalna imovina (prava na patente, licence, know-how), ili
 • 2 godine bruto plaće

Minimalno razdoblje očuvanja investicije i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem je 5 godina za velike poduzetnike, a 3 godine za male i srednje poduzetnike, ali ne može biti kraće od razdoblja korištenja poticajnih mjera.

Porezni poticaji

Iznos investicije (€ mil.) Broj novozaposlenih Razdoblje (godine) Razdoblje očuvanja novih radnih mjesta (godine) Stopa poreza na dobit
<1 5(3 za mikro) 10 (5 za mikro) 3 (SME), 5 (veliki) 10%
1-3 10 10 3 (SME), 5 (veliki) 5%
>3 15 10 3 (SME), 5 (veliki) 0%

Poticaji za zapošljavanje

Stopa nezaposlenosti po županijama Poticajne mjere za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta* Poticajne mjere za razvojno inovacijske aktivnosti Poticajne mjere za aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti    Dodatne poticajne mjere za razvojno inovacijske aktivnosti
<10% 10% (max. 3,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 11. stavkom 3. Uredbe* +50% (1,500 €) +25% (750 €) 20% stvarnih opravdanih troškova kupnje opreme/strojeva (max. 0.5 milijuna €) Sva oprema/strojevi moraju biti oprema/strojevi visoke tehnologije
4% (max. 1,200 €) za zapošljavanje ostalih osoba +50% (600 €) +25% (300 €)
10-20% 20% (max. 6,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 11. stavkom 3. Uredbe* +50% (3,000 €) +25% (1,500 €)
8% (max. 2,400 €) za zapošljavanje ostalih osoba +50% (1,200 €) +25% (600 €)
>20% do 30% (max. 9,000 €) +50% (4,500 €) +25% (2,250 €)
12% (max. 3,600 €)  za zapošljavanje ostalih osoba +50 % (1,800 €) +25% (900 €)

* Članak 11. stavak 3. Uredbe o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN, 40/13) predviđa poticajne mjere za zapošljavanje nezaposlene osobe koja je prije sklapanja ugovora o radu s nositeljem poticajnih mjera bila minimalno tri mjeseca prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; ili za zapošljavanje osobe koja se prvi puta zapošljava i to za osobu bez zanimanja, osobu pomoćnih zanimanja i strukovnih zanimanja, do 25 godina starosti, bez prijave u evidenciji nezaposlenih; ili za zapošljavanje osobe koja se prvi put zapošljava, stečene srednje, više ili visoke stručne spreme, do 29 godina starosti, bez prijave u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; ili za zapošljavanje osobe do 29 godina starosti koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u roku od 90 dana od dana diplomiranja, stjecanja zvanja/zanimanja po završetku redovnog srednjoškolskog obrazovanja ili osobu bez zanimanja po završetku osnovnoškolskog obrazovanja; ili za zapošljavanje osobe kojoj je otkazan ugovor o radu zbog otvaranja stečajnog postupka.

Razvojno inovacijske aktivnosti podrazumijevaju aktivnosti koje utječu na unapređenje i
modernizaciju proizvoda, proizvodnih serija i procesa te proizvodnih tehnologija.

Aktivnosti poslovne podrške:

 • Centri za odnose s kupcima/korisnicima – svi oblici pozivnih centara, multimedijskih kontaktnih centara i drugi tipovi kontaktnih centara s kupcima/klijentima usmjerenih na tehničku podršku i rješavanje problema kupaca/klijenata.
 • Centri izdvojenih poslovnih aktivnosti: usmjereni na izdvajanje i koncentraciju poslovnih aktivnosti, kao što su: financije, računovodstvo, marketing, dizajn proizvoda, audio-vizualna djelatnost, razvoj ljudskih potencijala i razvoj informacijske tehnologije.
 • Logistički i distribucijski centri: usmjereni na osnivanje i izgradnju logističko-distribucijskih centara visoke tehnologije koji omogućavaju; intermodalni transport robe, skladištenje robe, pakiranje i manipuliranje robom s ciljem značajnog unapređenja logističkih i distribucijskih operacija unutar poslovnih procesa te isporuku dobara.
 • Centri za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera: razvoj i primjena informacijskih sustava, izdvajanje upravljanja informacijskim sustavima, razvoj telekomunikacijsko-mrežnih operacijskih centara te razvoj i primjena novih softverskih rješenja.

Aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti:

 • Aktivnosti kreativnih usluga: aktivnosti u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, kulture, kreativne industrije i drugih aktivnosti u području umjetnosti
 • Aktivnosti turističkih usluga: aktivnosti u području turističkih usluga više dodane vrijednosti poput projekata smještajnih objekata hotel, apart-hotel i turističko naselje kategorije – četiri ili više zvjezdica, turistički apartmani u sklopu turističkih naselja kategorije četiri ili više zvjezdica, kamp kategorije četiri ili više zvjezdica, hotel baština, druge vrste smještajnih objekata nastalih obnovom kulturno- povijesnih objekata, pratećih sadržaja, zdravstvenog turizma, kongresnog turizma, nautičkog turizma, kulturnog turizma, zabavnih i/ili rekreacijskih centara i parkova, turističko-ekoloških projekata.
 • Aktivnosti upravljačkih, savjetodavnih, edukativnih usluga,
 • Aktivnosti usluga industrijskog inženjeringa.

Za investicije u tehnološke razvojno-inovacijske aktivnosti, odobrit će se bespovratna novčana potpora za kupnju opreme/strojeva u visini do 20% stvarnih opravdanih troškova kupnje opreme/strojeva, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 0,5 milijuna eura, uz uvjet da kupljena oprema/strojevi mora biti visoke tehnologije.

Potpora za opravdane troškove usavršavanja ne može prelaziti maksimalne intenzitete kako slijedi:

Posebno usavršavanje Opće usavršavanje
Veliki poduzetnici do 25% do 60%
Srednji poduzetnici do 35% do 70%
Mali poduzetnici do 45% do 80%

U slučajevima gdje potpora uključuje oba oblika usavršavanja; posebno i opće, odnosno u slučajevima gdje se ne može razdvojiti poseban i opći karakter usavršavanja, primjenjivat će se obračun maksimalnog intenziteta za posebno usavršavanje.

Opravdani troškovi u svrhu usavršavanja mogu biti troškovi za instruktora, putni troškovi instruktora i osoba koje se usavršavaju i troškovi otpisa uređaja i opreme u skladu s opsegom njihova korištenja u svrhu usavršavanja kao i troškovi sudionika usavršavanja do visine svih prethodno navedenih opravdanih troškova usavršavanja. U obračun se uključuju samo radni sati aktivnog sudjelovanja u usavršavanju, i to nakon odbitka produktivnih radnih sati ili njihovog ekvivalenta.

Intenzitet potpore, zajedno s potporama za investicije, odnosno potporama za otvaranje novih radnih mjesta, ne može prelaziti više od 50% opravdanih troškova investicije.

Poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta

Uvjeti za ostvarivanje prava na poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta: investicija u dugotrajnu imovinu u iznosu od najmanje 5 milijuna eura uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta.

Županijska stopa nezaposlenosti Poticaji za kapitalne troškove
10-20% Bespovratna novčana potpora u iznosu od 10% opravdanih troškova investicije za:

 • troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili turističkog objekta,
 • troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme,

(u maksimalnom iznosu 0,5 milijuna EUR, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima/opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti investicije, a minimalno 50% od kupljenih strojeva/opreme mora biti oprema visoke tehnologije)

>20% Bespovratna novčana potpora u iznosu od 20% opravdanih troškova investicije za:

 • troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili turističkog objekta,
 • troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme,

(u maksimalnom iznosu 1 milijun EUR, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima/opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti investicije, a minimalno 50% od kupljenih strojeva/opreme mora biti oprema visoke tehnologije)

Poticajne mjere za radno-intenzivne investicijske projekte

Broj novootvorenih radnih mjesta Povećanje potpore za otvaranje novih radnih mjesta
100 i više 25%
300 i više 50%
500 i više 100%

Prema proceduri prijave za korištenje poticajnih mjera temeljem Zakona o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja poduzetnik koje želi steći status nositelja poticajnih mjera dužan je podnijeti Prijavu za korištenje poticajnih mjera u obliku propisanih obrazaca Ministarstvu gospodarstva ukoliko je veliki poduzetnik ili Ministarstvu poduzetništva i obrta ukoliko je mikro, mali ili srednji poduzetnik prije početka ulaganja.

Formulari za prijavu za poticaje

Formulari za prijavu za poticaje – .docx datoteke

Hodogram procedura za prijavu poticaja

Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja (NN br. 111/1228/13 )

Uredbu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 40/13)

Stopa nezaposlenosti po županijama 2013.

BDP (2013.) – 43, 3 milijardi € • BDP po stanovniku (2013.) – 10 213 € • Robni izvoz (2013.) – 9,6 milijardi € • Prihodi od turizma – 7,2 milijardi € • Prosječni tečaj (2013.) HRK/EUR – 7,63; HRK/USD – 5,57