Bjelovarsko – bilogorska županija Preuzmi kao PDF

Bjelovarsko-bilogorska županija nalazi se u istočnom dijelu skupine županija središnjega područja Hrvatske. Graniči sa Koprivničko-križevačkom, Virovitičko-podravskom, Sisačko-moslavačkom i sa Zagrebačkom županijom. Obuhvaća prostor četiri karakteristične zemljopisne cjeline: Bilogoru, rubne masive Papuka i Ravne gore, Moslavačku goru i dolinu rijeke Česme i Ilove.
Površina županije iznosi 2.640 km2. Središte županije je grad Bjelovar, političko, kulturno i gospodarsko središte županije i u njemu se nalaze mnogobrojne institucije koje svojim aktivnim djelovanjem daju primjeren značaj gradu. Također, grad Bjelovar je udaljen svega 80 km od grada Zagreba. U Bjelovaru djeluje Veleučilište sa stručnim studijem mehatronike i računarstva što je važno za daljnji gospodarski razvitak osobito u metaloprerađivačkoj i IT industriji, ali i stručni studij sestrinstva koji nudi stjecanje visokog obrazovanja u području sestrinstva.
Gradovi Daruvar, Čazma, Garešnica i Grubišno Polje svojim posebnostima i specifičnostima u gospodarskom i društvenom životu daju cjelovitu sliku područja Bjelovarsko-bilogorske župa-nije. U sastavu županije nalazi se i 18 općina u kojima se čine značajni napori da se oživi i ojača gospodarski potencijal i obogati društveni život.

U županiji postoje relativno bogata ležišta plina i nafte, kvalitetnog građevinskog kamena na obroncima Papuka, kvarcnog pijeska i keramičke gline na obroncima Moslavačke gore, opekarske gline na širem prostoru županije te geotermalne vode na području Daruvara i Bjelovara. Šume različitih vrsta zauzimaju 97.013,03 ha odnosno 36,79% površine Bjelovarsko-bilogorske županije što je kvalificira kao srednje šumovitu. Županija raspolaže dobro teritori-jalno raspoređenim poduzetničkim zonama s brojnim olakšicama za poduzetnike. Od ukupno 25 poduzetničkih zona, najviše ih je smješteno u Bjelovaru i Daruvaru.

Gospodarstvo županije temelji se na poljoprivredi i prerađivačkoj industriji. Zbog povoljnog geografskog položaja i klimatskih uvjeta s obilježjima umjerene kontinentalne klime, županija ima izrazito povoljne uvjete za razvitak velikog broja poljoprivrednih kultura. Poljoprivredna tla različitih karakteristika zauzimaju ukupno 139.991,68 ha ili 53,10% površine Županije.
Značajno je spomenuti proizvodnju prehrambenih proizvoda i njihov prepoznatljiv asortiman i kvalitetu proizvoda. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji postoji također stoljetna tradicija uzgoja slatkovodne ribe.

Drvna industrija je jedna od strateških grana gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije. Razvila se na bogatom i raznovrsnom fondu kvalitetnih šuma sa značajnim kapacitetima u proizvodnji piljene građe i ploča, proizvodnji šperploča, furnira, iverice, masivnog i pločastog namještaja, parketa, drvne galanterije i drugih proizvoda. Poduzetnici u drvnoj industriji Bjelovarsko-bilogorske županije od 40-100 posto proizvodnog programa plasiraju na inozemna tržišta, Engleske, Belgije, Njemačke, Švicarske, Norveške, Francuske, Austrije, Rusije, Slove-nije i dr.
Metaloprerađivačka industrija raspolaže značajnim proizvodnim kapacitetima i zauzima važno mjesto u ukupnome gospodarstvu županije, a najvećim dijelom je smještena i djeluje na području gradova Bjelovar i Daruvar.

Važno je spomenuti Daruvaru u kojem djeluju Daruvarske toplice – specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, poseban oblik zdravstvenoga turizma temeljen na izvorima termalne vode.

[Izvor: Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 938.436.000
Broj stanovnika 101.879
Muškarci 49.644
Žene 52.235
Starosti 0-14 14.653
Starosti 15+ 87.226
BDP po stanovniku EUR 8.948,00
Površina km² 2.640
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 0
Širokopojasni priključci broj i gustoća 20.653 / 55%
Broj izdanih građevinskih dozvola 274
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2021.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 119
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 41,40
Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 35,00
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 17,60
Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 13,50
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 7,80
Ostalo 3,60
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Austrija 37,90
Cipar 3,55
Slovenija 24,40
Švedska 13,10
Bosna i Hercegovina 10,30
Ostalo -2,40
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 94.056
Postrojenja i oprema s montažom 104.919
Transportna imovina 12.993
Biološka imovina 5.998
Intelektualna imovina 5.813
Ukupno 224.992
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
Kronospan CRO d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.kronospan.hr
DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.darkom-daruvar.hr
DARKOM d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.darkom-daruvar.hr
VODNE USLUGE d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.vodneusluge-bj.hr
ČAZMATRANS PROMET d.o.o. PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE http://www.cazmatrans.hr
STOČARSTVO RAIČ, obrt za uzgoj goveda POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
CUP UP d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.nord.cupup.hr
ESCO - FOFONJKA d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.esco.hr
POLJOPRIVREDNI OBRT DAMIR LUKINOVIĆ POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
MOZAIK d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
50% 60% 70%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. - 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 3.115
Osnovne škole, početak školske godine 7.978
Srednje škole, početak školske godine 4.259
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 2.092
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./2023. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 4 701
Turizam i ugostiteljstvo 5 608
Elektrotehnika i računalstvo 4 554
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 6 527
Zdravstvo i socijalna skrb 1 380
Promet i logistika 2 295
Graditeljstvo i geodezija 2 115
Poljoprivreda, prehrana i veterina 3 114
Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje 1 63
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 2 52
Šumarstvo, prerada i obrada drva 2 18
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Veleučilište u Bjelovaru 151
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 278 1.552 1.165
Rudarstvo i vađenje 10 110 1.320
Prerađivačka industrija 693 6.150 1.020
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 56 507 1.223
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 33 431 1.007
Građevinarstvo 598 1.450 999
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 932 2.841 1.032
Prijevoz i skladištenje 171 927 1.013
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 472 687 910
Informacije i komunikacije 134 320 1.717
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 16 790 1.600
Poslovanje nekretninama 34 46 1.010
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 424 623 1.225
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 114 466 908
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 87 2.365 1.450
Obrazovanje 94 2.920 1.360
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 173 2.346 1.501
Umjetnost, zabava i rekreacija 483 227 1.022
Ostale uslužne djelatnosti 1.286 346 967
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 10,20%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 190
Rudarstvo i vađenje 6
Prerađivačka industrija 494
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 35
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 242
Građevinarstvo 286
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 57
Prijevoz i skladištenje 303
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 26
Informacije i komunikacije 19
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 7
Poslovanje nekretninama 67
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 133
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 390
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 122
Obrazovanje 181
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 23
Umjetnost, zabava i rekreacija 185
Neraspoređeno 666
Ukupno 3.435
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije info@jurabbz.hr https://jurabbz.hr/