Brodsko – posavska županija Preuzmi kao PDF

Brodsko-posavska županija je tradicionalno središte industrije i poduzetništva u snažnom zamahu ka zelenom, inovativnom, digitalnom gospodarstvu i zadovoljnom društvu.

Brodsko-posavska županija smještena je u južnom dijelu slavonske nizine, na prostoru između planina Psunja, Požeškog i Diljskog gorja sa sjevera i rijeke Save s juga, koja je dio državne granice prema Bosni i Hercegovini u dužini od 163 km. Obuhvaća prostor od 2.030 km2 što čini 3,59 % ukupnog teritorija Republike Hrvatske (56.542 km2) i po veličini je na 14. mjestu među hrvatskim županijama. Jedna je od najužih i najdužih županija (117 km zračne dužine), na istoku graniči s Vukovarsko-srijemskom, na sjeveroistoku s Osječko-baranjskom, na sjeveru s Požeško-slavonskom i na zapadu sa Sisačko-moslavačkom županijom. Županija je područje umjerene kontinentalne klime. Voda, šume i plodno tlo, plovna rijeka i europski putni koridori prirodni su uvjeti koji omogućuju razvoj gospodarstva, prometa, trgovine i kulture.

Županija sastoji se od 2 grada i 26 općina. Središte Županije je grad Slavonski Brod u kojem živi više od trećine svih stanovnika Županije i u kojem je koncentrirana većina društvenog i gospodarskog života. Drugi grad u Brodsko-posavskoj županiji je Nova Gradiška koja je središnje mjesto zapadnog dijela županije.

Glavna konkurentska prednost Brodsko-posavske županije je njen izvanredni geostrateški položaj obzirom da je smještena na križanju dva europska prometna koridora: paneuropskog koridora X koji povezuje zapadnu Europu s jugoistočnom Europom i Bliskim istokom, te paneuropskog koridora Vc koji povezuje sjevernu i istočnu Europu s Jadranskim morem.
Kroz županiju prolaze željeznički, cestovni i vodeni putevi, telekomunikacijska mreža i naftovod. Četiri glavna grada (Zagreb, Budimpešta, Beograd i Sarajevo) nalaze se u radijusu od 350 km od Slavonskog Broda, sjedišta Županije.
Zračna luka Osijek udaljen je 90 km od Slavonskog Broda.
Rijeka Sava, koja ujedno predstavlja i prirodnu granicu s Bosnom i Hercegovinom, omogućuje riječni promet sa središnjom i južnom Europom kao najisplativiji način prijevoza robe. Luka Slavonski Brod je povezana cestovnom i željezničkom infrastrukturom s međunarodnim infrastrukturnim koridorima.

Prema Popisu stanovništva 2021. godine, Brodsko-posavska županija ima 130.782 stanovnika što čini 3,4% ukupnog broja stanovništva Republike Hrvatske. Gustoća naseljenosti prema procjenama Državnog zavoda za statistiku u 2021. godinu u Brodsko-posavskoj županiji iznosi 64,4 stan./km2.

Troškovna konkurentnost, u smislu početnih investicijskih troškova, cijena komunalnih usluga
i plaća, daje značajnu prednost koja kvalificira Hrvatsku te Brodsko-posavsku županiju kao idealnu destinaciju za širenje poslovnih aktivnosti, povećanje tržišnog udjela i unapređenje profitabilnosti.

U Brodsko-posavskoj županiji u 2021. godini, prema podacima Financijske agencije, aktivno je bilo 2.228 poduzeća sa 19.409 zaposlenih.

Najzastupljenije poslovne aktivnosti u Županiji su: prerađivačka industrija, trgovina, građevinarstvo te poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Najvažnija gospodarska djelatnost je prerađivačka industrija u kojoj prevladavaju poduzetnici iz metaloprerađivačke djelatnosti, prerade drva i proizvodnje namještaja, proizvodnje kemijskih te prehrambenih proizvoda. Prerađivačka industrija ima i najveći udio u prihodima od izvoza. Poduzetnici Brodsko-posavske županije najviše izvoze u Njemačku, Italiju, Austriju, Bosnu i Hercegovinu te Belgiju.

Brodsko-posavska županija ostvaruje BDP po stanovniku u iznosu od 8.211 eura.

Snage gospodarstva Brodsko-posavske očituju se u povoljnom geografskom položaju, dostupnosti poduzetničke infrastrukture, postojanju poduzetničko-potpornih institucija i njihovoj dobroj geografskoj raspoređenosti, postojanju dvije razvojne agencije, razmjerno niskim start-up troškovima, postojećim resursima pogodnima za razvoj turizma (8 zaštićenih područja na prostoru Županije te velik dio teritorija pokriven projektom NATURA 2000) te dostupnosti sirovina za razvoj bioekonomije.

Značajan razvojni potencijal predstavljaju dugogodišnja tradicija i stručna radna snaga u određenim djelatnostima (metaloprerađivačka industrija) kao i povoljan prometni položaj (željeznica, autocesta, rijeka Sava).
Obrazovanje i znanost su ključni čimbenici razvoja s kojima raspolaže Županija. Važan razvojni potencijal su centri kompetencije u strukovnom obrazovanju i Sveučilište u Slavonskom Brodu, pogotovo njihovi obrazovni programi usmjereni na suradnju s gospodarskim sektorom. Tu su također i dosadašnja ulaganja u obrazovanje na području metalnog, drvnog i poljoprivrednog sektora.
Poduzetnička potporna infrastruktura na području Brodsko-posavske županije obuhvaća 38 gospodarskih zona različite veličine i opremljenosti te 5 poduzetničkih potpornih institucija.

[Izvor: Centar za razvoje Brodsko-posavske županije, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 1.060.713.000
Broj stanovnika 130.267
Muškarci 63.451
Žene 66.816
Starosti 0-14 18.574
Starosti 15+ 111.693
BDP po stanovniku EUR 7.828,00
Površina km² 2.030
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 129
Širokopojasni priključci broj i gustoća 28.071 / 60%
Broj izdanih građevinskih dozvola 250
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 174
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 74,10
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 49,90
Informacijske uslužne djelatnosti 10,40
Proizvodnja pića 7,80
Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 5,70
Ostalo 25,80
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Belgija 63,10
Austrija 54,60
Njemačka 38,90
Britanski Djevičanski Otoci 16,20
Italija 11,50
Ostalo -10,53
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 97.804
Postrojenja i oprema s montažom 29.667
Transportna imovina 5.165
Biološka imovina 2.256
Intelektualna imovina 906
Ukupno 137.008
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o.. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.ddmontaza.hr
EMPWR d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.empwrnutrition.com
CHROMOS-SVJETLOST d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.chromos-svjetlost.hr
FI.-MA. d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.fi-ma.hr
TANG d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.tang.hr
AUTODOM-VIDAKOVIĆ d.o.o. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA http://www.vidakovic.hr
ODLAGALIŠTE d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.odlagaliste.hr
ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.ddsv.hr
PLAMA-ORIOLIK d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
VODOVOD d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.vodovod-sb.hr
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
50% 60% 70%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. - 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 3.533
Osnovne škole, početak školske godine 10.267
Srednje škole, početak školske godine 4.635
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 3.236
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./2023. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 4 693
Elektrotehnika i računalstvo 3 524
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 3 452
Zdravstvo i socijalna skrb 1 387
Poljoprivreda, prehrana i veterina 2 364
Turizam i ugostiteljstvo 3 351
Graditeljstvo i geodezija 3 230
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 2 171
Promet i logistika 2 140
Tekstil i koža 2 128
Šumarstvo, prerada i obrada drva 3 96
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Studenti upisani na visoka učilišta prema znanstvenim i umjetničkim područjima studija

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021./2022. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Sveučilište u Slavonskom Brodu 523
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 198 592 1.213
Rudarstvo i vađenje 10 64 1.041
Prerađivačka industrija 706 8.598 1.042
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 28 399 1.406
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 30 625 1.067
Građevinarstvo 702 2.545 1.030
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 852 3.152 1.013
Prijevoz i skladištenje 222 1.402 1.103
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 297 493 924
Informacije i komunikacije 128 616 1.406
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 29 440 1.464
Poslovanje nekretninama 43 53 879
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 407 862 1.222
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 102 585 914
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 101 2.330 1.400
Obrazovanje 102 3.324 1.395
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 149 2.906 1.694
Umjetnost, zabava i rekreacija 647 320 991
Ostale uslužne djelatnosti 1.291 257 988
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 14,50%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 176
Rudarstvo i vađenje 11
Prerađivačka industrija 913
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 6
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 69
Građevinarstvo 358
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 549
Prijevoz i skladištenje 125
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 519
Informacije i komunikacije 37
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 34
Poslovanje nekretninama 11
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 137
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 214
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 779
Obrazovanje 166
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 319
Umjetnost, zabava i rekreacija 35
Ostale uslužne djelatnosti 435
Neraspoređeno 1.032
Ukupno 5.925
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
CTR - Centar za razvoj Brodsko-posavske županije ctr@ctr.hr https://ctr.hr/
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA SLAVONSKOG BRODA d.o.o. info@ra-sb.hr https://ra-sb.hr/
CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INŽENJERSTVO NOVA GRADIŠKA d.o.o. - CEKOM info@cekomng.hr https://cekomng.hr/
INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA - IPNG info@ipng.hr https://www.ipng.hr/
TEHNOLOŠKI INKUBATOR NOVA GRADIŠKA info@ipng.hr https://tin.ipng.hr/