Dubrovačko – neretvanska županija Preuzmi kao PDF

Dubrovačko-neretvanska županija najjužnija je županija Jadranske Hrvatske. Najveći dio teritorija županije okružen je državnim granicama Bosne i Hercegovine na sjeveru, Crne Gore na jugoistoku i Italije (morska granica) na jugu. Posebnost županije je uzak i nehomogen obalni pojas, odvojen od zaleđa planinskim masivom. Područje Županije sastoji se od dvije glavne funkcionalne i fizionomske zone: relativno uske uzdužne obalne zone s rtom otvorenog mora i obližnjim otocima (najvažniji otoci su Korčula, Mljet, Lastovo, Elafitsko otočje i poluotok Pelješac), te poljoprivrednog područja doline Neretve s gravitirajućim obalnim pojasom.  Dubrovačko-neretvanska županija spada u manje hrvatske županije kako površinom kopnenog područja tako i brojem stanovnika. Prostire se na površini od 1.781 km2, a prema posljednjem službenom popisu iz 2021. broji 115.862 stanovnika. Obala, duga 1.024 km2, vrlo je razvedena sa 306 otoka, otočića, hridi i grebena, a varira od zaštićenih uvala s pješčanim plažama egzotične ljepote, do strme obale, s liticama, izložene pučini. Raznolikost krajobraza obogaćena je biološkom raznolikošću kopna i mora, što čini ovo područje jedinstvenim na Mediteranu. Dubrovačko-neretvanska županija svrstava se u iznadprosječno razvijene hrvatske županije gledano prema bruto domaćem proizvodu (BDP) po stanovniku. Osnovna karakteristika gospodarstva Županije jest da u njoj prevladavaju tercijarne djelatnosti, a zastupljenost primarnog i sekundarnog sektora je znatno manja. Cestovno je povezana autocestom A1- Ploče -Split – Zagreb te sa ostalim dijelovima Hrvatske, regionalnim i lokalnim prometnicama, međunarodnom zračnom lukom Dubrovnik te pomorskim lukama; putničkom lukom Dubrovnik i teretnom lukom Ploče.

Kao najvažnija se grana gospodarstva županije ističe turizam. Poljoprivreda i akvakultura također predstavljaju velik potencijal. Poljoprivredna područja, koja su po kvaliteti na drugome mjestu u državi, nalaze se u dolini Neretve, Konavoskom polju, poluotoku Pelješcu i na otoku Korčuli. Proizvodnja agruma u dolini Neretve najvažnija je u RH, dok je ribarstvo razvijeno u Malostonskom zaljevu, Neretvanskom kanalu i području otoka Mljeta i Korčule. Na poluotoku Pelješcu i Korčuli znatan udio imaju djelatnosti vinogradarstva, maslinarstva i brodogradnje. Tradicija proizvodnje vina u županiji predstavlja povijesnu i turističku vrijednost. Osim poljoprivrede, županija zbog svog geografskog položaja raspolaže resursima obnovljive energije.

[Izvor: Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 1.313.048.000
Broj stanovnika 115.564
Muškarci 56.545
Žene 59.019
Starosti 0-14 17.728
Starosti 15+ 97.836
BDP po stanovniku EUR 10.714,00
Površina km² 1.781
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 19
Širokopojasni priključci broj i gustoća 36.495 / 90%
Broj izdanih građevinskih dozvola 300
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 872
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Smještaj 438,90
Poslovanje nekretninama 244,20
Vlasnička ulaganja u nekretnine 101,80
Gradnja zgrada 75,50
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 23,10
Ostalo -11,40
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Švedska 250,20
Luksemburg 137,30
Švicarska 102,20
Nizozemska 98,40
Italija 49,90
Ostalo 234,10
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 298.169
Postrojenja i oprema s montažom 37.383
Transportna imovina 6.059
Biološka imovina 905
Intelektualna imovina 1.101
Ukupno 347.960
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.vodovod-dubrovnik.hr
METKOVIĆ d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.vodovod-metkovic.hr
EKO d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://w.eko-blato.hr
IANUS 1 d.o.o. UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
IZVOR PLOČE d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.izvor.com.hr
VODOVOD d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.vodovod-blato.hr
BLATO 1902 d.d. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.blato1902.hr
JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d. DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE http://ww.adriaticluxuryhotels.hr
ODVODNJA SLIVNO d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.opcina-slivno.hr
LIBERTAS - DUBROVNIK d.o.o. PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE http://www.libertasdubrovnik.hr
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
40% 50% 60%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. - 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 4.907
Osnovne škole, početak školske godine 9.718
Srednje škole, početak školske godine 4.238
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 3.445
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./2023. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Turizam i ugostiteljstvo 5 941
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 5 579
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 5 389
Elektrotehnika i računalstvo 6 348
Zdravstvo i socijalna skrb 1 215
Promet i logistika 2 205
Graditeljstvo i geodezija 2 119
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 1 95
Poljoprivreda, prehrana i veterina 2 36
Tekstil i koža 1 24
Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje 1 20
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Studenti upisani na visoka učilišta prema znanstvenim i umjetničkim područjima studija

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021./2022. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
RIT Croatia, Dubrovnik 168
Sveučilište u Dubrovniku 326
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 150 244 974
Rudarstvo i vađenje 12 185 1.365
Prerađivačka industrija 384 1.515 1.020
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 31 321 1.586
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 52 1.063 1.144
Građevinarstvo 851 2.874 1.044
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 1.174 4.314 1.048
Prijevoz i skladištenje 499 2.710 1.389
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1.172 5.247 1.246
Informacije i komunikacije 190 573 1.469
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 16 573 1.452
Poslovanje nekretninama 497 202 1.241
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 687 834 1.193
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 567 1.255 1.141
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 143 3.730 1.457
Obrazovanje 116 3.793 1.386
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 146 2.696 1.718
Umjetnost, zabava i rekreacija 884 1.061 1.184
Ostale uslužne djelatnosti 1.720 447 1.043
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 12,00%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 115
Rudarstvo i vađenje 9
Prerađivačka industrija 293
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 5
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 36
Građevinarstvo 268
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 643
Prijevoz i skladištenje 272
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1.018
Informacije i komunikacije 41
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 31
Poslovanje nekretninama 27
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 147
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 219
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 422
Obrazovanje 158
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 142
Umjetnost, zabava i rekreacija 79
Ostale uslužne djelatnosti 236
Neraspoređeno 368
Ukupno 4.529
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA info@dunea.hr http://www.dunea.hr/
Centar za poduzetništvo Dubrovačko - neretvanske županije czp@czp.hr http://www.czp.hr
Dubrovačka razvojna agencija DURA info@dura.hr http://www.dura.hr
Korčulanska razvojna agencija KORA kora@korcula.hr http://www.kora.hr
Razvojna agencija Grada Ploča PLORA plorarazvojnaagencija@gmail.com https://plora.ploce.hr/
Razvojna agencija Općine Orebić ORA razvojna.ora@gmail.com http://www.ora-orebic.hr
Razvojna agencija Općine Blato BLARA blara@blato.hr https://www.blato.hr/opcina/blatska-razvojna-agencija-blara-d-o-o