Grad Zagreb Preuzmi kao PDF

Zagreb je glavni grad Republike Hrvatske i najveće urbano područje u zemlji s gotovo 800.000 stanovnika. Grad kontinuirano raste i privlači nove talente.

Prednost Zagreba je blizina zapadnoeuropskih poslovnih centara, prijestolnica Nove Europe i zemalja pristupnica EU u Južnoj i Istočnoj Europi. Ovakav središnji položaj je povoljan za smještaj sjedišta poduzeća i zajedničkih servisnih centara. Visoka razina tečnosti u engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku, kao i sličnost jezika na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, čine Zagreb idealnom lokacijom za poslovne usluge s ciljem pokrivanja velikih dijelova Europe.

Vodeća uloga zagrebačkog gospodarstva najizraženija je u djelatnostima visoke dodane vrijednosti kao što su tehničke, znanstvene i administrativne djelatnosti, financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja te informacijske i komunikacijske tehnologije. Dobre obrazovne i istraživačke institucije, obrazovana i produktivna radna snaga s iskustvom u primjeni tehnologije čine Zagreb mjestom u koje nove tvrtke dolaze i započinju svoje poslovanje, dok zrele tvrtke nastavljaju rasti i širiti svoje poslovanje.

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 17.659.522.000
Broj stanovnika 767.131
Muškarci 358.616
Žene 408.515
Starosti 0-14 116.644
Starosti 15+ 650.487
BDP po stanovniku EUR 21.829,00
Površina km² 641
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 48
Širokopojasni priključci broj i gustoća 278.512 / 93%
Broj izdanih građevinskih dozvola 917
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 24.846
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 7.190,30
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 2.620,60
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 2.208,60
Telekomunikacije 1.929,40
Poslovanje nekretninama 1.822,80
Ostalo 9.074,20
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Nizozemska 5.388,10
Luksemburg 3.569,50
Austrija 3.467,70
Italija 3.169,10
Mađarska 1.958,30
Ostalo 7.293,02
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 596.909
Postrojenja i oprema s montažom 682.482
Transportna imovina 434.658
Biološka imovina 680
Intelektualna imovina 366.695
Ukupno 2.177.706
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
INA d.d. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.ina.hr
Hrvatske ceste d.o.o. GRAĐEVINARSTVO http://www.hrvatske-ceste.hr
HT d.d. INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE http://www.t.ht.hr
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE http://www.hzinfra.hr
A1 Hrvatska d.o.o. INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE http://www.a1.hr
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA http://www.hep.hr
Hrvatske autoceste d.o.o. GRAĐEVINARSTVO http://www.hac.hr
HOPS d.d. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA http://www.hops.hr
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA http://www.hep.hr/toplinarstvo/
SPAR Hrvatska d.o.o. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA http://www.spar.hr
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
35% 45% 55%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. - 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 38.558
Osnovne škole, početak školske godine 61.552
Srednje škole, početak školske godine 35.611
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 24.616
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./2023. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Elektrotehnika i računalstvo 10 3.809
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 11 3.342
Zdravstvo i socijalna skrb 7 2.482
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 9 2.251
Turizam i ugostiteljstvo 6 1.516
Poljoprivreda, prehrana i veterina 4 1.273
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 6 1.269
Promet i logistika 4 1.245
Graditeljstvo i geodezija 4 1.050
Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje 4 609
Šumarstvo, prerada i obrada drva 1 523
Tekstil i koža 3 381
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska industrija 1 265
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Studenti upisani na visoka učilišta prema znanstvenim i umjetničkim područjima studija

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021./2022. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Visoko učilište Algebra 126
Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, Zagreb 195
RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Zagreb 23
Visoka škola za informacijske tehnologije, Zagreb 56
EFFECTUS poduzetnički studij - visoko učilište, Zagreb 134
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Zagreb 72
Europska poslovna škola, Zagreb 51
Visoka policijska škola, Zagreb 170
Tehničko veleučilište u Zagrebu 754
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu 1.046
Sveučilište Vern 397
Poslovno veleučilište Zagreb 113
Šumarski fakultet, Zagreb 170
Ekonomski fakultet, Zagreb 1.055
Pravni fakultet, Zagreb 699
Kineziološki fakultet, Zagreb 292
Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb 389
Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb - Institut za teološku kulturu 85
Prirodoslovno-matematički fakultet - Zagreb 927
Arhitektonski fakultet, Zagreb 256
Građevinski fakultet, Zagreb 274
Geodetski fakultet, Zagreb 150
Grafički fakultet, Zagreb 160
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 461
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 1.098
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 293
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb 161
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb 290
Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb 149
Sveučilište u Zagrebu 136
Medicinski fakultet, Zagreb 316
Stomatološki fakultet, Zagreb 98
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb 138
Veterinarski fakultet, Zagreb 113
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 277
Agronomski fakultet, Zagreb 558
Fakultet političkih znanosti, Zagreb 373
Učiteljski fakultet Zagreb 674
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb 291
Filozofski fakultet, Zagreb 1.310
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb 261
Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, Zagreb 5
Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Zagreb 50
Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb 8
Muzička akademija, Zagreb 118
Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb 125
Akademija dramske umjetnosti, Zagreb 83
Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dan Hammarskjold, Zagreb 18
Hrvatski studiji, Zagreb 333
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 722 1.036 1.418
Rudarstvo i vađenje 55 297 2.299
Prerađivačka industrija 6.601 37.073 1.730
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 574 3.830 2.059
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 307 4.285 1.443
Građevinarstvo 9.190 21.716 1.215
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 21.930 61.426 1.566
Prijevoz i skladištenje 3.843 15.822 1.520
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7.232 13.289 1.028
Informacije i komunikacije 6.555 29.668 2.274
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1.103 18.988 2.433
Poslovanje nekretninama 3.529 3.072 1.515
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 15.635 26.331 1.805
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 4.230 21.232 1.199
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 204 35.005 1.892
Obrazovanje 1.374 31.930 1.625
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1.582 32.067 1.925
Umjetnost, zabava i rekreacija 5.424 8.268 1.497
Ostale uslužne djelatnosti 14.494 5.787 1.253
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 3,10%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 93
Rudarstvo i vađenje 23
Prerađivačka industrija 1.400
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 22
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 89
Građevinarstvo 847
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 2.237
Prijevoz i skladištenje 497
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1.043
Informacije i komunikacije 536
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 310
Poslovanje nekretninama 131
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 877
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 917
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 202
Obrazovanje 571
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 474
Umjetnost, zabava i rekreacija 263
Ostale uslužne djelatnosti 769
Neraspoređeno 2.156
Ukupno 13.457
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web