Ličko – senjska županija Preuzmi kao PDF

Ličko-senjska županija većim dijelom pripada Gorskoj Hrvatskoj, a manjim dijelom Hrvatskom primorju. Smještena je između Primorsko-goranske županije na sjeverozapadu, Karlovačke županije na sjeveru, Zadarske na jugu i jugoistoku te Bosne i Hercegovine na istoku. Ona je geoprometno križište između tri vodeća polarizacijska žarišta u državi – Zagreba, Rijeke i Splita, ali još i nekih drugih, kao što su Zadar i Karlovac.

Osnovna prirodna obilježja Ličko-senjske županije jesu bogatstvo površina pod šumom, bogatstvo rezervi pitke vode, veliki hidro energetski potencijal, bogatstvo poljoprivrednih površina te veliki potencijal za razvoj akvakulture. Strateške gospodarske djelatnosti na području Županije su: drvna industrija, prehrambena industrija, logistika i proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije. Osim toga ova Županija ima veliki potencijal za razvoj turizma s obzirom da se 58% površine svih nacionalnih prarkova u Republici Hrvatskoj nalazi u Ličko-senjskoj županiji.

Postoje brojni razlozi zašto investirati u Ličko-senjsku županiju. Među njima su: razvijena infrastruktura (društvena, prometna, poslovna i telekomunikacijska), odlična geostrateška lokacija (na jednakoj udaljenosti između tri glavna trgovačka središta u RH – Zagreb, Rijeka i Split), blizina tržišta EU i jugoistočne Europe (granično područje s BiH), izgrađene poduzetničke zone spremne za prihvat investitora, visoko motivirana radna snaga, postojanje državnih, regionalnih i lokalnih poticaja za ulaganja te odlična kvaliteta života.

Radi stvaranja uvjeta za institucionalno poticanje razvoja poduzetništva, Ličko-senjska županija osnovala je ustanovu Razvojni centar Ličko-senjske županije kao središnje mjesto za pružanje profesionalnih poslovnih usluga poduzetnicima i ulagačima na području županije.
Razvojni centar je i one stop service Centar za podršku ulagačima jer objedinjava sve usluge za ulagače na jednom mjestu. Informiranje o prilikama za ulaganje temelji se na posebno uspostavljenoj GIS platformi za informiranje ulagača koja obuhvaća:
• interaktivnu kartu potencijalnih zona i prilika za ulaganje na području Ličko-senjske županije;
• slobodan pristup informacijama o greenfield i brownfield površinama, prostornim planovima i dostupnim poticajima za gospodarstvo i poljoprivredu, a radi donošenja odluke o odabiru optimalne lokacije za realizaciju investicije.

Pristup GIS platformi moguć je putem slijedećeg linka: www.poslovnezone.licko-senjska.hr

[Izvor: Ličko-senjska županija, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 457.026.000
Broj stanovnika 42.748
Muškarci 21.192
Žene 21.556
Starosti 0-14 5.356
Starosti 15+ 37.392
BDP po stanovniku EUR 10.373,00
Površina km² 5.353
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 118
Širokopojasni priključci broj i gustoća 10.551 / 54%
Broj izdanih građevinskih dozvola 212
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2021.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 352
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 180,20
Vlasnička ulaganja u nekretnine 61,30
Gradnja građevina niskogradnje 59,90
Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 7,50
Smještaj 3,20
Ostalo 40,10
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
PUP Hong Kong Kina 115,80
Njemačka 76,80
Slovenija 65,30
Kina 63,90
Australija 9,50
Ostalo 20,80
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 47.775
Postrojenja i oprema s montažom 19.106
Transportna imovina 3.492
Biološka imovina 3.974
Intelektualna imovina 588
Ukupno 76.171
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
USLUGA d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.usluga-gospic.hr
KOMUNALIJE d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.komunalije-novalja.hr
HADRIA d.o.o. DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE
CALCIT LIKA d.o.o. RUDARSTVO I VAĐENJE http://www.calcit.com
ZLATKO-COMMERCE d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
BE-TO BRINJE d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
GB LIKA d.o.o. PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE http://www.gb-lika.hr
MODERATOR d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.moderator.hr
Donki 2 d.o.o. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
KROMA d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.kromacarwash.com
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
40% 50% 60%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. - 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 1.201
Osnovne škole, početak školske godine 2.992
Srednje škole, početak školske godine 1.122
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 1.327
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021./2022. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2019./2020. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Turizam i ugostiteljstvo 3 232
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 2 187
Elektrotehnika i računalstvo 3 152
Zdravstvo i socijalna skrb 1 120
Promet i logistika 1 69
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 2 60
Šumarstvo, prerada i obrada drva 1 58
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću 49
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 112 941 1.264
Rudarstvo i vađenje 10 112 1.313
Prerađivačka industrija 239 870 1.064
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 29 358 1.552
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 30 548 1.106
Građevinarstvo 225 847 1.035
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 261 971 1.056
Prijevoz i skladištenje 109 677 1.218
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 335 897 976
Informacije i komunikacije 38 45 1.244
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 166 1.263
Poslovanje nekretninama 42 71 1.020
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 135 121 1.196
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 98 179 884
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 75 1.867 1.397
Obrazovanje 46 1.232 1.308
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 52 928 1.556
Umjetnost, zabava i rekreacija 271 247 1.303
Ostale uslužne djelatnosti 590 87 1.153
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 12,10%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 58
Rudarstvo i vađenje 2
Prerađivačka industrija 128
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 2
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 26
Građevinarstvo 78
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 106
Prijevoz i skladištenje 35
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 195
Informacije i komunikacije 9
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 9
Poslovanje nekretninama 7
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 21
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 61
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 194
Obrazovanje 46
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 58
Umjetnost, zabava i rekreacija 26
Ostale uslužne djelatnosti 83
Neraspoređeno 305
Ukupno 1.449
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA lira@lsz-lira.hr https://www.lsz-lira.hr/
Razvojni centar Ličko-senjske županije razvojni.centar@licko-senjska.hr http://www.rc.licko-senjska.hr/
Ustanova za razvoj Grada Senja info@ras.hr http://www.ras.hr