Osječko – baranjska županija Preuzmi kao PDF

Osječko-baranjska županija smještena je u sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske, u pretežno ravničarskom području oko donjeg toka rijeke Drave, prije njezina ušća u Dunav. Prostire se od Donjeg Miholjca i Našica na zapadu do Erduta na istoku, od hrvatsko-mađarske granice na sjeveru do Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije na jugu. Obuhvaća nekoliko većih zemljopisnih cjelina; Baranju na sjeveroistoku, Podravinu i Našički kraj na zapadu te Đakovštinu na jugu.

Županija zauzima površinu od 4.155 km², na kojoj u 263 naselja obitava 259.481 stanovnik. Po svom pravnom statusu jedinica je područne (regionalne) samouprave, administrativno podijeljena na 7 gradova i 35 općina. Grad Osijek je industrijsko, upravno, akademsko, sudsko, zdravstveno, sportsko i kulturno središte županije, najveći je grad u Slavoniji te četvrti po veličini u Hrvatskoj.

Osječko-baranjska županija ima izuzetno povoljan geostrateški i geoprometni položaj, a njeno područje ispresijecano je cestovnom i željezničkom infrastrukturom (1.700 km cesta, 180 km željezničkih pruga) te prometnim koridorima. Paneuropska autocesta, Koridor 5c povezuje Srednju Europu s Jadranskim morem, a autocesta A5 – izravno spojena na autocestu A3 – povezuju područje županije s glavnim gradom Zagrebom. Rijeke Dunav i Drava te riječna luka Osijek i pristaništa Batina i Aljmaš dio su riječne mreže europskih rijeka. Zračna luka Osijek međunarodna je regionalna zračna luka, smještena 20 kilometara od Osijeka. Izvrsna cestovna i željeznička infrastruktura, blizina rijeka Drave i Dunava i riječnih luka, daje Zračnoj luci Osijek veliki potencijal u prijevozu roba i usluga.

Bogati i očuvani prirodni resursi, kvalitetno tlo (obradive poljoprivredne površine prostiru se na 260.778 hektara), zalihe voda i umjereno kontinentalna klima, vrlo su pogodni za poljoprivrednu proizvodnju. Razvijena je ratarska i stočarska proizvodnja, povrtlarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo. Osječko-baranjska županija bogata je termalnim vodama i drvnim zalihama, a čine ju različite drvne vrste: hrast, jasen, bukva, topola i drugo. Na području županije intenzivno se grade sustavi za navodnjavanje, a upravo završava gradnja Regionalnog distribucijskog centra Osječko-baranjske županije za voće i povrće, kojim će se osigurati potrebna infrastruktura za prijem i trženje poljoprivrednim proizvodima, namijenjen osobito malim poljoprivrednim proizvođačima.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera smješteno u Osijeku, po starosti i veličini treće je hrvatsko sveučilište, osnovano 1975. godine. U sklopu Sveučilišta djeluje 17 sastavnica, među kojima su Ekonomski fakultet, Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Građevinski i arhitektonski fakultet, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Pravni fakultet, Umjetnička akademija i drugi. Izvrsna obrazovna struktura, dostupnost formalnih edukacija kao i umreženost sa znanstveno-istraživačkim institucijama komparativne su prednosti ovog prostora.

Osječko-baranjska županija prijestolnica je kontinentalnog turizma u Republici Hrvatskoj. Jedinstvena turistička ponuda gostima pruža mogućnost uživanja u kulturnom, aktivnom, gastro i etno, vjerskom, zdravstvenom i ciklo turizmu. Savršen spoj prirode, nematerijalne kulturne baštine i ruralne kulture življenja, bogate gastro i etno ponude predstavlja jedinstven turistički proizvod kojeg gosti cijene, prepoznaju i iznova mu se vraćaju. Biser prirodne baštine istoka Hrvatske zasigurno je Kopački rit, svjetski poznat prirodni močvarni rezervat, u kojem boravi više od 2.300 bioloških vrsta te oko 300 vrsta ptica.

Poljoprivredna proizvodnja i prehrambena industrija najvažniji su sektori gospodarstva i nositelji razvoja Osječko-baranjske županije, a zadnjih godina veliku pozornost i ubrzani rast bilježi turistički sektor čiji su potencijali izuzetno veliki. Poseban naglasak u razvoju Osječko-baranjske županije stavlja se na zelenu tranziciju i digitalnu transformaciju, maksimalno smanjenje utjecaja štetnog na okoliš i ublažavanje posljedica klimatskih promjena te implementaciju novih tehnoloških rješenja u sve sfere društvenog i poslovnog života.

U gospodarstvu Osječko-baranjske županije prevladava prerađivačka industrija, posebice prehrambena, koju karakterizira postojanje sirovinske baze i preradbenih kapaciteta, kao i dugogodišnja tradicija proizvodnje. Razvijena je metalna, kemijska, drvna i papirna industrija, zatim poljoprivreda, graditeljstvo, trgovina i turizam. Industrija informacijsko-komunikacijske tehnologije posebno je razvijena u gradu Osijeku. U strukturi gospodarske aktivnosti Osječko-baranjske županije brojem prevladaju mikro, mali i srednji poslovni subjekti.

Poduzetničke zone jezgre su gospodarskog rasta i razvoja. U tridesetak infrastrukturno opremljenih zona koje su smještene diljem županije, poduzetnici mogu ostvariti povoljne uvjete za poslovanje, kao što su besplatno zemljište ili zemljište po subvencioniranim cijenama, te smanjenje ili potpuno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa. Na području županije razvijena je mreža poduzetničkih potpornih institucija, posebice poduzetničkih centara, inkubatora i akceleratora. Pri kraju je i izgradnja Gospodarskog centra u Osijeku kojim će se razviti nova poduzetnička infrastruktura i povećati gospodarska aktivnost, s naglaskom na manifestacije, sajmove i kongresna događanja.

Osječko-baranjska županija poželjno je mjesto za domaća i strana ulaganja. Županijska uprava osposobljena je za pružanje potrebne stručne i administrativne pomoći svim potencijalnim investitorima, a ujedno može osigurati suradnju i umrežavanje sa svim nadležnim institucijama, što će omogućiti efikasniju i bržu realizaciju ulaganja. Stvaranje stimulativnog poslovnog okruženja kroz regionalne i državne poticajne mjere povećava konkurentnost ovog područja te stvara izvrsne osnove za održivi rast i razvoj.

U Osječko-baranjskoj županiji u tijeku su brojni projekti iz svih djelatnosti u nadležnosti regionalne samouprave, ali i kapitalne investicije među kojima su i one iznad financijske snage županije. Pri tomu se vlastita sredstva koriste kao inicijalna, a najveće investicije realiziraju se najznačajnijim dijelom zahvaljujući europskim i nacionalnim sredstvima.

[Izvor: Javna ustanova Županijska razvojna agencija, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 2.694.504.000
Broj stanovnika 258.026
Muškarci 124.201
Žene 133.825
Starosti 0-14 35.416
Starosti 15+ 222.610
BDP po stanovniku EUR 10.004,00
Površina km² 4.155
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 42
Širokopojasni priključci broj i gustoća 67.867 / 68%
Broj izdanih građevinskih dozvola 712
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 500
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Proizvodnja papira i proizvoda od papira 117,20
Gradnja građevina niskogradnje 78,50
Šumarstvo i sječa drva 72,50
Proizvodnja strojeva i uređaja 61,70
Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 51,50
Ostalo 118,50
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Austrija 231,10
Njemačka 124,30
Sjedinjene Američke Države 52,00
Nizozemska 51,30
Mađarska 41,50
Ostalo -0,40
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 351.187
Postrojenja i oprema s montažom 155.589
Transportna imovina 29.433
Biološka imovina 12.718
Intelektualna imovina 5.326
Ukupno 557.354
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
NEXE d.d. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.nexe.hr
Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.ravlic.hr
Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.hf.group.com
NOVPROS d.o.o. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO http://www.zito.hr
DS Smith Belišće Croatia d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.dssmith.com
HEP-PLIN d.o.o. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA http://www.hep.hr/plin/
M nekretnine d.o.o. POSLOVANJE NEKRETNINAMA
GRAVIA d.o.o. GRAĐEVINARSTVO
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA - PRKOS d.o.o. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO http://www.zito.hr
TUČ d.d. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.uljara.hr
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
50% 60% 70%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. – 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 7.590
Osnovne škole, početak školske godine 19.660
Srednje škole, početak školske godine 10.070
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 6.860
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./2023. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 9 1.323
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 9 1.003
Elektrotehnika i računalstvo 5 973
Turizam i ugostiteljstvo 7 818
Zdravstvo i socijalna skrb 1 679
Poljoprivreda, prehrana i veterina 8 617
Graditeljstvo i geodezija 2 374
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 6 357
Promet i logistika 2 211
Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje 2 132
Šumarstvo, prerada i obrada drva 3 80
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska industrija 1 25
Tekstil i koža 1 11
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Studenti upisani na visoka učilišta prema znanstvenim i umjetničkim područjima studija

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021./2022. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek 4
Građevinski i arhitektonski fakultet, Osijek 161
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek 384
Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Osijek 241
Ekonomski fakultet, Osijek 532
Pravni fakultet, Osijek 363
Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku 66
Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku 92
Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku 11
Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku 52
Medicinski fakultet, Osijek 121
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Osijek 414
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek 148
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek 170
Filozofski fakultet, Osijek 357
Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo 19
Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek 171
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 511 4.727 1.182
Rudarstvo i vađenje 6 53 1.715
Prerađivačka industrija 1.160 12.273 1.059
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 137 1.201 1.576
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 82 1.608 1.147
Građevinarstvo 1.337 5.487 1.069
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 2.419 9.258 1.067
Prijevoz i skladištenje 654 3.397 1.060
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1.217 2.036 915
Informacije i komunikacije 510 2.481 1.628
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 65 1.336 1.473
Poslovanje nekretninama 158 232 1.109
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1.226 3.682 1.340
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 333 2.117 914
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 193 6.054 1.462
Obrazovanje 258 8.890 1.523
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 344 6.560 1.719
Umjetnost, zabava i rekreacija 1.653 1.267 1.116
Ostale uslužne djelatnosti 3.663 1.199 979
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 14,90%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 771
Rudarstvo i vađenje 7
Prerađivačka industrija 1.642
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 11
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 175
Građevinarstvo 809
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 1.287
Prijevoz i skladištenje 242
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1.282
Informacije i komunikacije 156
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 86
Poslovanje nekretninama 32
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 411
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 604
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 1.865
Obrazovanje 431
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 503
Umjetnost, zabava i rekreacija 122
Ostale uslužne djelatnosti 869
Neraspoređeno 2.460
Ukupno 13.765
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2023. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2023. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije regija@obz.hr http://www.zra.hr/