Požeško – slavonska županija Preuzmi kao PDF

Požeško-slavonska županija, zeleno – zlatna „Vallis Aurea” se prvi puta spominje 1210. godine kao Požeška županija sa sjedištem u požeškoj utvrdi (danas Stari grad u središtu Požege). S površinom od 1.823 četvornih kilometara živi oko 64.420 stanovnika (1,66 % ukupnog stanovništva Hrvatske), te prosječnom gustoćom naseljenosti od 35,34 stanovnika/km2 Požeško-slavonska županija ubraja se u red manjih županija u Republici Hrvatskoj.

Požeško-slavonska županija sastoji se od 5 gradova (Lipik, Kutjevo, Pakrac, Pleternica, Požega) te isto toliko općina (Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Velika). Riječ je o županiji koja razbija uobičajenu predodžbu o ravnoj Slavoniji, budući da se ovdje na relativno malom prostoru, uz ravnice s plodnim njivama, nalaze i planine i gore čija podnožja, pak, krase nadaleko poznati vinogradi dok su viši dijelovi uglavnom pod šumom a klima je umjereno kontinentalna. Posebno je zanimljiv sjeverni planinski masiv Papuk, koji svojim grebenima i vrhovima štiti kotlinu od sjevernih vjetrova, te čini na južnim padinama klimu blažom nego u samoj Požeškoj kotlini. Županija obiluje bogatom florom i faunom (45% prekriveno je šumama), mnogim termalnim izvorima i riječnim tokovima te bogatom kulturnom baštinom.

Gospodarsko okružje Požeško-slavonske županije utemeljeno je na poljoprivredi te prerađivačkoj industriji. U okviru prerađivačke industrije najzastupljenije su grane metaloprerađivačka, drvoprerađivačka i prehrambena industrija, a manji udio čine tekstilna industrija te proizvodnja i prerada nemetalnih mineralnih proizvoda i električne opreme.
Gospodarstvo Požeško-slavonske županije tradicionalno je izvozno orijentirano na 30-ak europskih i svjetskih tržišta. Tradicija poduzetništva i obrtništva te metaloprerađivačke, tekstilne, drvne i prehrambene industrije okosnica su daljnjem razvitku Požeško-slavonske županije. Županija je poznata i kao poljoprivredno područje, posebice po vinarstvu i vinovoj lozi te pruža visoke mogućnosti brendiranja Županije kao vinske destinacije. Potencijali ulaganja u Požeško-slavonsku županiju nalaze se također i u bogatstvu prirodnim resursima i sirovinama, dugogodišnjoj tradiciji poljoprivredne proizvodnje na više od 5000 OPG-ova i trgovačkih društava.

U Požeško-slavonskoj županiji postoji tradicija i dodatni potencijali za unapređenje slatkovodnog ribarstva i konjogojstva u zapadnim dijelovima PSŽ. Također, očuvani okoliš i prirodni resursi potencijal su i poticaj za proizvodnju meda. Bogata kulturna i povijesna baštine te očuvana priroda potencijali su za razvoj kontinentalnog turizma, posebice jačanjem kulturnog turizma i kulturnih i kreativnih industrija. Ovi resursi također su i potencijal za intenzivniji razvoj ostalih selektivnih oblika turizma kao što su lovni, ruralni, sportski i sl. Neki od primjera koji su potencijal za jačanje turističke ponude brojne su vile, kurije, dvorci te Toplice Lipik i Državna ergela Đakovo – Lipik kao i mnogi drugi. Također, bogatstvo mineralnih sirovina (kamen, kvarcni pijesak) zasigurno je potencijal za razvoj gospodarstva.

[Izvor: Regionalni koordinator razvoja Požeško slavonske županije, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 505.515.000
Broj stanovnika 64.084
Muškarci 31.200
Žene 32.884
Starosti 0-14 9.152
Starosti 15+ 54.932
BDP po stanovniku EUR 7.714,00
Površina km² 1.823
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 0
Širokopojasni priključci broj i gustoća 13.594 / 57%
Broj izdanih građevinskih dozvola 152
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 67
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 34,60
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 19,30
Proizvodnja električne opreme 9,10
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 6,10
Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala 0,10
Ostalo -1,90
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Češka 38,20
Italija 21,20
Slovenija 10,50
Njemačka 4,30
Rusija 2,00
Ostalo -8,90
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 45.763
Postrojenja i oprema s montažom 25.619
Transportna imovina 3.008
Biološka imovina 2.914
Intelektualna imovina 491
Ukupno 80.938
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
TEKIJA d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.tekija.hr
AGRONOM d.o.o. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO http://www.agronom.hr
VODE LIPIK d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.vode-lipik.hr
COLOR EMAJL d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.color.hr
TARA GRADNJA d.o.o. GRAĐEVINARSTVO
PLAMEN d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.plamen.hr
EMBER KAMIN d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.ember.hr
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. GRAĐEVINARSTVO http://www.presoflex.hr
LIPIK GLAS d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.lipikglas.com
CESTE POŽEGA d.o.o. GRAĐEVINARSTVO http://www.ceste-pozega.hr
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
50% 60% 70%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. – 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 1.969
Osnovne škole, početak školske godine 5.045
Srednje škole, početak školske godine 2.529
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 1.782
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./2023. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Zdravstvo i socijalna skrb 1 315
Elektrotehnika i računalstvo 1 301
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 1 288
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 2 240
Turizam i ugostiteljstvo 2 233
Graditeljstvo i geodezija 2 163
Graditeljstvo i geodezijaPoljoprivreda, prehrana i veterina 1 152
Tekstil i koža 1 48
Šumarstvo, prerada i obrada drva 2 43
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 2 29
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Veleučilište u Požegi 145
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 105 952 1.259
Rudarstvo i vađenje 2 144 1.214
Prerađivačka industrija 284 3.392 1.049
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 13 200 1.579
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 13 414 1.275
Građevinarstvo 241 760 1.012
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 339 1.455 997
Prijevoz i skladištenje 81 798 982
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 172 362 910
Informacije i komunikacije 59 98 1.465
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 5 202 1.422
Poslovanje nekretninama 14 7 1.270
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 178 249 1.226
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 46 68 875
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 47 1.741 1.453
Obrazovanje 61 1.846 1.367
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 73 2.025 1.501
Umjetnost, zabava i rekreacija 300 154 1.081
Ostale uslužne djelatnosti 763 134 918
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 11,90%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 144
Rudarstvo i vađenje 1
Prerađivačka industrija 404
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 13
Građevinarstvo 146
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 200
Prijevoz i skladištenje 64
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 221
Informacije i komunikacije 13
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 11
Poslovanje nekretninama 3
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 49
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 93
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 239
Obrazovanje 73
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 107
Umjetnost, zabava i rekreacija 16
Ostale uslužne djelatnosti 178
Neraspoređeno 371
Ukupno 2.347
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
Regionalni koordinator razvoja Požeško slavonske županije rkrpsz@panora.hr https://panora.hr/
Lokalna razvojna agencija Požega lo-ra@pozega.hr http://www.lo-ra.hr/
Lokalna razvojna agencija Poduzetnički centar Pakrac info@pc-pakrac.hr http://www.pc-pakrac.hr/
Poduzetnički centar Pleternica info@plink.hr https://pcpl.hr/
Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. lira@lipik.hr http://www.liralipik.com/
"Era" d.o.o., Europska razvojna agencija grada Kutjeva info@era-kutjevo.hr http://www.era-kutjevo.hr/