Primorsko – goranska županija Preuzmi kao PDF

Primorsko-goranska županija jedinica je regionalne samouprave ustrojena na području Primorsko-goranskog teritorija na zapadnom dijelu Republike Hrvatske

Kao regija, Primorsko-goranska županija smještena je na raskrižju srednjoeuropskih i jadransko-mediteranskih putova s najkraćim pomorskim vezama do krajnjih odredišta. Prednosti ove regije su: geografski položaj, prirodna bogatstva i raznolikost, razvijena prometna i logistička infrastruktura, talentirani, otvoreni i obrazovani ljudi te spremnost na prihvaćanje novih izazova.

Administrativno sjedište Primorsko-goranske županije je Grad Rijeka, najveća hrvatska i jedna od najznačajnijih europskih i sredozemnih luka s projektima razvoja lučkih kapaciteta, projektima razvoja prometne infrastrukture, turizma, stanogradnje, kao i drugim projektima kojima Rijeka postaje prepoznatljiv mediteranski grad.

Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka svoju povijest temelje na višestoljetnoj tradiciji u industrijskoj proizvodnji, brodogradnji, proizvodnji naftnih derivata, petrokemijskih, farmaceutskih i ostalih proizvoda, drvoprerađivačkoj industriji, turizmu i uslužnom sektoru te primjeni novih tehnologija, u suradnji sa sveučilišnom zajednicom.

[Izvor: Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 3.747.609.000
Broj stanovnika 265.419
Muškarci 127.054
Žene 138.365
Starosti 0-14 33.058
Starosti 15+ 232.361
BDP po stanovniku EUR 13.336,00
Površina km² 3.588
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 138
Širokopojasni priključci broj i gustoća 93.761 / 85%
Broj izdanih građevinskih dozvola 720
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 2.874
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Finanacijske uslužne djelatnost, osim osiguranja i mirovinskih fondova 1.227,80
Vlasnička ulaganja u nekretnine 887,50
Gradnja zgrada 226,90
Poslovanje nekretninama 176,00
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 172,00
Ostalo 183,60
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Austrija 1.579,60
Slovenija 310,50
Njemačka 284,00
Italija 195,00
Mađarska 60,80
Ostalo 444,00
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 399.604
Postrojenja i oprema s montažom 233.043
Transportna imovina 43.166
Biološka imovina 2.264
Intelektualna imovina 8.848
Ukupno 699.447
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
Imperial Riviera d.d. DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE http://www.imperial-riviera.hr
AUTOTRANS d.d. PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE http://www.autotrans.hr
PLODINE d.d. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA http://www.plodine.hr
HTL ADVISORY d.o.o. DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE
JGL d.d. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.jgl.hr
AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA http://www.rijekatekstil.hr
EUROSPIN HRVATSKA d.o.o. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA http://www.eurospin.hr
VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.viozcv.hr
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.kdvik-rijeka.hr
LUKA RIJEKA d.d. PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE http://www.lukarijeka.hr
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
40% 50% 60%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. - 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 9.535
Osnovne škole, početak školske godine 19.103
Srednje škole, početak školske godine 9.186
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 6.587
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./2023. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Turizam i ugostiteljstvo 9 1.062
Elektrotehnika i računalstvo 4 948
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 6 866
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 11 767
Zdravstvo i socijalna skrb 2 695
Promet i logistika 3 464
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 3 331
Graditeljstvo i geodezija 2 317
Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje 2 282
Poljoprivreda, prehrana i veterina 4 131
Šumarstvo, prerada i obrada drva 3 93
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska industrija 1 82
Tekstil i koža 1 5
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Studenti upisani na visoka učilišta prema znanstvenim i umjetničkim područjima studija

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021./2022. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Visoka poslovna škola Par, Rijeka 15
Veleučilište u Rijeci 350
Građevinski fakultet, Rijeka 131
Tehnički fakultet, Rijeka 495
Fakultet zdravstvenih studija, Rijeka 279
Pravni fakultet, Rijeka 237
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci 86
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci 33
Pomorski fakultet, Rijeka 317
Medicinski fakultet, Rijeka 154
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 86
Ekonomski fakultet, Rijeka 545
Fakultet dentalne medicine, Rijeka 30
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija 498
Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci 85
Učiteljski fakultet, Rijeka 99
Filozofski fakultet, Rijeka 343
Sveučilište u Rijeci 45
Akademija primijenjenih umjetnosti, Rijeka 86
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 300 1.181 1.189
Rudarstvo i vađenje 18 62 1.435
Prerađivačka industrija 1.935 10.228 1.356
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 81 1.107 1.668
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 113 2.566 1.255
Građevinarstvo 3.098 6.474 1.136
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 4.711 13.812 1.202
Prijevoz i skladištenje 1.136 7.554 1.378
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2.772 7.354 1.178
Informacije i komunikacije 746 2.161 1.873
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 114 2.043 1.575
Poslovanje nekretninama 1.243 438 1.104
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 2.836 4.399 1.523
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1.217 3.292 1.047
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 240 5.184 1.577
Obrazovanje 335 9.281 1.542
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 395 8.510 1.822
Umjetnost, zabava i rekreacija 1.890 1.788 1.223
Ostale uslužne djelatnosti 3.934 971 1.161
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 6,20%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 104
Rudarstvo i vađenje 7
Prerađivačka industrija 693
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 4
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 78
Građevinarstvo 444
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 957
Prijevoz i skladištenje 310
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 936
Informacije i komunikacije 95
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 88
Poslovanje nekretninama 53
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 293
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 445
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 224
Obrazovanje 252
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 265
Umjetnost, zabava i rekreacija 128
Ostale uslužne djelatnosti 343
Neraspoređeno 932
Ukupno 6.651
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ info@prigoda.hr https://prigoda.hr/
Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o. rraporin@porin.hr https://www.porin.hr/
Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka hgkri@hgk.hr https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-rijeka/
Obrtnička komora Primorsko-goranske županije ok.rijeka@hok.hr http://www.obrtnicka-komora-rijeka.hr/
Hrvatska udruga poslodavaca – Regionalni ured Rijeka hup-rijeka@hup.hr https://www.hup.hr/
Regionalna energetska agencija Kvarner darko.jardas@reakvarner.hr http://www.reakvarner.hr/
STEP-RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. step-ri@uniri.hr https://www.step.uniri.hr/
Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o. pins@ri.t-com.hr https://www.pins-skrad.hr/
Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. poduzetni.vinodol@gmail.com http://pc-vinodol.com/
Centar za inovacije i poduzetništvo d.o.o. cip@par.hr https://cip.par.hr/