Šibensko – kninska županija Preuzmi kao PDF

Šibensko – kninska županija smještena je između Zadarske i Splitsko – dalmatinske županije te se prostire na kopnenom prostoru površine 2.984 km2 teritorija Hrvatske i na morskom prostoru površine 2.686 km2 obalnog mora Hrvatske, što ukupno iznosi 5.670 km2 (kopneni i morski dio), od čega 52,62% otpada na kopneni dio, a 47,37% na morski dio.

Šibensko-kninska županija obuhvaća 5 gradova (Šibenik, Skradin, Vodice, Drniš i Knin) i 15 općina (Pirovac, Primošten, Rogoznica, Tisno, Tribunj, Bilice, Murter, Promina, Ružić, Unešić, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo i Kistanje), a Grad Šibenik predstavlja gospodarsko, kulturno i administrativno središte županije. Prema podacima iz 2021. popisa stanovništva, na prostoru županije živi 96.624 stanovnika.

Šibensko – kninska županija obuhvaća i dva nacionalna parka: Krka i Kornati. Nacionalni park “Krka” je u cijelosti smješten na području županije te obuhvaća površinu od 109 km2 čime obuhvaća tok rijeke Krke a poznat je po svojoj očuvanoj prirodnoj, ali i kulturno-povijesnoj baštini. Za Šibensko-kninsku županiju rijeka Krka ima posebno značenje, kako zbog vodoopskrbe i hidroenergetskog potencijala, tako i zbog svoje prirodne i turističke atraktivnosti. Obalno i otočno područje odlikuje izuzetna razvedenost s 259 otoka, otočića i hridi a posebnu skupinu predstavljaju Kornati kao „najgušća“ otočna skupina europskog Sredozemlja koji se prostire na površini od 216,78 km². Unutar granica Nacionalnog parka Kornati nalazi se 89 otoka, otočića i hridi.

Šibensko – kninska županija ima tri parka prirode koja se nalaze na njezinom području (Velebit, Vransko jezero i Dinara).
Osim navedenih, na području Šibensko – kninske županije nalazi se šest značajnih krajobraza (Rijeka Krka-gornji tok, Žutsko-sitska otočna skupina, Vodeni tok i kanjon Čikole, Rijeka Krka-donji tok, Gvozdenovo–Kamenar i Kanal–Luka) i dva spomenika prirode (Stara straža i Vrela Cetine). Također, u Županiji se nalazi 61 područje ekološke mreže NATURA 2000.
Šibensko-kninska županija bogata je materijalnim i nematerijalnim ostatcima duge povijesti naseljenosti s 335 zaštićenih kulturnih dobara. Na području županije nalazi se čak 7 zaštićenih kulturnih dobara (5 nematerijalnih i 2 materijalna kulturna dobra) s UNESCO-ovog popisa svjetske kulturne baštine. Vrijedan kulturno-turistički resurs grada Šibenika predstavlja fortifikacijski sustav od 4 tvrđave: Barone, sv. Mihovil, sv. Nikola i sv. Ivan, a značajne županijske fortifikacije su Kninska tvrđava koja je druga po veličini vojna utvrda u Europi te utvrda Gradina u Drnišu koja još uvijek čeka svoju rekonstrukciju i valorizaciju. Zbog svojih prirodnih vrijednosti i povijesne baštine područje Šibensko – kninske županije ima izniman turistički potencijal.

Šibensko-kninska županija ima izuzetno značajan prometni položaj: povezana je Jadranskom magistralom s priobaljem, magistralnom cestom prema Kninu i BiH, te autocestom s unutrašnjosti Hrvatske. Značajna je prometnica i željeznička pruga koja vodi prema Zagrebu i Splitu. U pomorskom prometu treba naglasiti značenje šibenske luke. Glavno čvorište pomorskog prometa je luka Šibenik kao luka otvorena za javni promet od međunarodnog značaja. Na prostoru Šibensko-kninske županije, osim glavne luke Šibenik, djeluju i dvije luke županijskog značaja, 23 luke lokalnog značaja te 19 luka nautičkog turizma. Dobru zračnu vezu sa Zagrebom i svijetom Šibensko-kninska županija ima preko zračne luke “Split” u Kaštelima (45 km) i zadarske zračne luke u Zemuniku (50 km).

Razvoj gospodarstva Šibensko – kninske županije usmjeren je na djelatnosti trgovine, turizma i građevinarstva te na djelatnosti prerađivačke industrije kao najznačajnije gospodarske grane iz koje šibenskom gospodarstvu značajan doprinos daje djelatnost proizvodnje metala. Pored vodeće aluminijske industrije u županiji postoji brodograđevna i industrija građevnog materijala, a izgrađeni su veći kapaciteti za finalizaciju proizvoda od mineralnih sirovina.
Prema podacima Financijske agencije u 2021. godini na području Šibensko-kninske županije bilo je aktivno 2.763 poduzeća.
Prema podacima iz Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture (2022.), na području Šibensko-kninske županije djeluje šest poduzetničkih potpornih institucija te osam aktivnih poduzetničkih zona. Otvaranje gospodarskih zona u svim gradovima na području županije, a posebno gospodarske zone «PODI» koja je proglašena gospodarskom zonom od županijskog značaja omogućen je brži razvoj gospodarstva a time i povećanje broja zaposlenih. Osim zone Podi, važnije poslovne zone nalaze se na području Drniša: zona Drniš i zona Radonić, na području Grada Skradina: gospodarska zona Kosa, na području Grada Knina: poslovna zona Preparandija i na području Grada Vodica: gospodarska zona Čista koja je uz zonu Podi prostornim planom županije naznačena kao zona od županijskog značaja.

Izuzetno značenje za gospodarstvo Šibensko-kninske županije ima razvoj turizma. Turistička ponuda još uvijek je usredotočena na obalni pojas, gdje se ostvaruje godišnje preko 5 milijuna noćenja i boravi oko 822.000 turista. Ulaganja u turističke kapacitete u zaleđu koje ima veliki turistički potencijal zasigurno će omogućiti razvoj novih oblika ruralnog turizma. Smještajni kapaciteti na području Šibensko-kninske županije su preko 8 000 ležajeva u hotelima, preko 40 000 ležajeva u privatnom smještaju, preko 13 000 u kampovima i više od 3 000 vezova u 12 marina.
Ulaganja u vinarije i izgradnju uljara intenzivirale su sadnju novih vinograda i maslinika. Glavna vinogradarska područja su Pirovac-Skradin-Šibenik, Knin, Drniš-Promina i Primošten. Već izrađena Studija «Plan navodnjavanja» zasigurno će dati novi impuls razvoju tradicionalne poljoprivredne proizvodnje (voće, povrće). Uz spomenute poljoprivredne proizvode Šibensko-kninska županija postala je prepoznatljiva po proizvodnji pršuta, sira i školjaka.

[Izvor: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 1.022.974.000
Broj stanovnika 96.381
Muškarci 47.452
Žene 48.929
Starosti 0-14 12.279
Starosti 15+ 84.101
BDP po stanovniku EUR 10.398,00
Površina km² 2.984
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 43
Širokopojasni priključci broj i gustoća 26.241 / 68%
Broj izdanih građevinskih dozvola 234
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 527
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Vlasnička ulaganja u nekretnine 360,30
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 72,40
Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 49,60
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 38,20
Smještaj 21,80
Ostalo -14,80
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Njemačka 114,20
Slovenija 64,30
Austrija 63,40
Češka 51,70
Mađarska 38,40
Ostalo 195,30
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 107.379
Postrojenja i oprema s montažom 45.343
Transportna imovina 10.987
Biološka imovina 1.393
Intelektualna imovina 1.214
Ukupno 168.113
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
LABI COMPANY d.o.o. ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI http://www.laby.hr
LAGUNA TRADE d.o.o. UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA http://www.marinafrapa.hr
SOLARIS d.d. DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE http://www.amadriapark.com.hr
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.vodovodsib.hr
OBONJAN RIVIJERA d.d. DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE http://www.obonjan.hr
VIDICI d.o.o. GRAĐEVINARSTVO
BIKARAC d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.bikarac.hr
PRESTA d.o.o. ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI http://www.splendidyachting.com
Impol-TLM d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.impol-tlm.hr
VISTA MARE MANAGEMENT d.o.o. GRAĐEVINARSTVO
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
40% 50% 60%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. – 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 3.476
Osnovne škole, početak školske godine 7.035
Srednje škole, početak školske godine 3.535
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 2.737
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./2023. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 5 422
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 3 400
Elektrotehnika i računalstvo 4 387
Turizam i ugostiteljstvo 4 335
Zdravstvo i socijalna skrb 1 321
Promet i logistika 1 312
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 2 146
Poljoprivreda, prehrana i veterina 3 124
Graditeljstvo i geodezija 1 83
Šumarstvo, prerada i obrada drva 1 18
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Veleučilište Marko Marulić u Kninu 62
Veleučiliše u Šibeniku 230
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 190 136 1.014
Rudarstvo i vađenje 14 51 1.693
Prerađivačka industrija 489 3.265 1.191
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 50 368 1.598
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 43 992 1.089
Građevinarstvo 623 1.531 1.009
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 963 3.833 1.010
Prijevoz i skladištenje 200 1.272 1.134
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 749 1.792 1.179
Informacije i komunikacije 108 208 1.504
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 10 448 1.442
Poslovanje nekretninama 349 122 1.092
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 399 561 1.302
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 501 737 1.086
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 153 3.180 1.469
Obrazovanje 89 2.786 1.340
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 124 2.532 1.661
Umjetnost, zabava i rekreacija 714 1.176 1.224
Ostale uslužne djelatnosti 1.206 407 1.077
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 12,80%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 94
Rudarstvo i vađenje 6
Prerađivačka industrija 307
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 57
Građevinarstvo 226
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 537
Prijevoz i skladištenje 121
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 694
Informacije i komunikacije 29
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 30
Poslovanje nekretninama 23
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 95
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 169
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 383
Obrazovanje 106
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 142
Umjetnost, zabava i rekreacija 115
Ostale uslužne djelatnosti 353
Neraspoređeno 411
Ukupno 3.901
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije rra@rra-sibenik.hr http://www.rra-sibenik.hr/
Podi Šibenik d.o.o. jakov.terzanovic@podi-sibenik.com http://www.podi-sibenik.com/
Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica (JULRA Matica) igrcic@lra-matica.hr http://www.lra-matica.hr/