Sisačko – moslavačka županija Preuzmi kao PDF

Sisačko-moslavačka županija smještena je u južnom dijelu središnjeg dijela Republike Hrvatske, na području na kojem se dotiču Panonska i Gorska Hrvatska. Županija graniči sa Zagrebačkom, Karlovačkom, Bjelovarsko-bilogorskom, Brodsko-posavskom i Požeško-slavonskom županijom, a na jugu i s Bosnom i Hercegovinom. Obuhvaća Posavinu, Banovinu, Moslavinu te dijelove Korduna i Slavonije.

Sisačko-moslavačka županija predstavlja prometno čvorište i zbog povoljnog prirodnog i prometno-geografskog položaja iznimno je dobro povezana s ostalim dijelovima Republike Hrvatske, kao i susjednim zemljama.

Sisačko-moslavačka županija ima površinu od 4468 km2 te je po površini među najvećim županijama u Republici Hrvatskoj i zauzima oko 7,9 % kopnenog teritorija Republike. U strukturi ukupne površine, najveći udio čine poljoprivredne površine (52 %), zatim slijede šumsko zemljište (44 %) i neplodne površine (4 %). Takva povoljna struktura zemljišta predstavlja značajan gospodarski resurs za Sisačko-moslavačku županiju.

Na području Sisačko-moslavačke županije živi 140 549 stanovnika.

Prostor Sisačko-moslavačke županije može se podijeliti u tri geografske cjeline:
a) gorska područja (područja Zrinske, Trgovske, Petrove te dijelova Moslavačke gore)
b) brdsko-brežuljkasta područja (Banovina, Moslavina, Vukomeričke gorice i Psunj)
c) područja riječnih dolina, terasa i naplavnih ravni (ravnice Posavine i Pokuplja).

Prema današnjem teritorijalnom ustroju na području županije je 19 jedinica lokalne samouprave:
7 gradova: Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja i Popovača,
12 općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i Velika Ludina te 456 naselja.
Političko, administrativno, gospodarsko i kulturno središte županije je grad Sisak.

Glavne gospodarske djelatnosti na području županije su industrija, s posebnim naglaskom na energetiku, naftnu, petrokemijsku i kemijsku industriju, metalurgiju i metalopređivačku industriju, prehrambenu industriju te poljoprivreda i šumarstvo, trgovina, ugostiteljstvo, graditeljstvo, promet i veze. U zadnje vrijeme u Županiji su prisutni razvoj i primjena sofisticiranih tehnologija u elektroničkoj industriji, a prisutan je i značajniji razvoj farmaceutske industrije. U manjoj mjeri zastupljene su i ostale gospodarske djelatnosti i obrtništvo.
Sisačko-moslavačka županija izdvaja znatna sredstva za razvoj ekološke poljoprivrede, a o opravdanosti poticaja govori porast broja ekoloških poljoprivrednih proizvođača na području županije koja je između ostalog među prvima u Republici Hrvatskoj po broju proizvođača u ekološkoj proizvodnji.

Očuvanost prostora, rijetka naseljenost županije i očuvana tradicijska graditeljska baština daju velike razvojne mogućnosti u razvoju selektivnih oblika turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji, od kojih se neki već uspješno razvijaju, poput zdravstvenog turizma, lovnog turizma, seoskog i ruralnog turizma, cikloturizma, eno i gastroturizma.
Posebno obilježje SMŽ-a su bogati izvori hipertermalne ljekovite vode u Topuskom.

Cijelo područje županije karakteriziraju vrlo raznoliki i atraktivni prirodni krajobrazi, kao što je Park prirode Lonjsko polje, značajna turistička destinacija u županiji. Jedinstvenost Parka prirode je u bogatstvu biljnog i životinjskog svijeta, graditeljskoj baštini te tradicionalnom poljodjeljstvu i stočarstvu. Proteže se na 506 km² pretežno močvarnog područja kojeg čine tri polja: Lonjsko, Mokro i Poganovo.

Udio izvoza Sisačko-moslavačke županije s inozemstvom u ukupnom izvozu Republike Hrvatske kreće se na razini od oko 3,3 %, dok se udio uvoza županije u ukupnom uvozu RH kreće na razini od 1,2 %.
Najznačajniji trgovinski partneri u izvozu Sisačko-moslavačke županije su i dalje zemlje Europske unije (Austrija, Italija, Njemačka), a iza toga slijede zemlje u okruženju (Srbija, Bosna i Hercegovina). Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, najznačajnija izvozna djelatnost u Sisačko-moslavačkoj županiji je prerađivačka industrija koja ostvaruje gotovo 98 % ukupnog izvoza, najviše u području proizvodnje kemikalija i kemijskih proizvoda, zatim u proizvodnji računala, slijedi proizvodnja metala, proizvodnja hrane i pića te prerada drva i proizvoda od drva (osim namještaja).

[Izvor: Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 1.258.990.000
Broj stanovnika 139.603
Muškarci 67.985
Žene 71.618
Starosti 0-14 18.238
Starosti 15+ 121.365
BDP po stanovniku EUR 8.768,00
Površina km² 4.468
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 75
Širokopojasni priključci broj i gustoća 29.440 / 55%
Broj izdanih građevinskih dozvola 289
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 131
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Proizvodnja metala 46,20
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 15,80
Gradnja zgrada 14,10
Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 13,00
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 10,30
Ostalo 31,90
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Italija 118,10
Švicarska 98,90
Luksemburg 87,10
Njemačka 27,60
Nizozemska 12,30
Ostalo -212,60
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 109.664
Postrojenja i oprema s montažom 88.152
Transportna imovina 7.057
Biološka imovina 8.491
Intelektualna imovina 3.785
Ukupno 219.996
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
ABS SISAK d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.absacciai.com/hr/abs-sisak
PETROKEMIJA, d.d. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.petrokemija.hr
FURNIR PALAVRA d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.palavra.ba
TRANSLOGISTIKA GLINA d.o.o. PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE http://www.sherif.hr
PRIVREDA d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.privreda-petrinja.hr
MLIN I PEKARE d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.mip.hr
MMM-VUKELIĆ d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.mmm-vukelic.hr
TIM Topusko d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.tim-topusko.hr
TDK CROATIA d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
MOSLAVINA d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.moslavina-kutina.hr
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
60% 70% 75%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. - 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 4.116
Osnovne škole, početak školske godine 10.100
Srednje škole, početak školske godine 3.980
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 3.074
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022/2023. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020/2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Elektrotehnika i računalstvo 5 627
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 6 606
Zdravstvo i socijalna skrb 3 452
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 5 427
Turizam i ugostiteljstvo 3 198
Promet i logistika 1 160
Graditeljstvo i geodezija 1 129
Poljoprivreda, prehrana i veterina 2 115
Šumarstvo, prerada i obrada drva 4 96
Osobne usluge, usluge zaštite i druge usluge 2 75
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija 1 54
Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje 1 39
Tekstil i koža 1 34
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Metalurški fakultet, Sisak 23
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 338 1.004 1.144
Rudarstvo i vađenje 13 141 1.571
Prerađivačka industrija 695 7.494 1.190
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 47 488 1.603
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 73 1.080 1.094
Građevinarstvo 750 2.084 1.012
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 971 4.998 1.046
Prijevoz i skladištenje 229 1.502 1.244
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 400 649 909
Informacije i komunikacije 191 268 1.769
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 16 474 1.566
Poslovanje nekretninama 63 41 1.159
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 418 556 1.279
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 129 745 890
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 179 4.875 1.424
Obrazovanje 107 3.739 1.345
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 175 3.447 1.474
Umjetnost, zabava i rekreacija 645 342 1.065
Ostale uslužne djelatnosti 1.694 424 1.045
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 14,70%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 242
Rudarstvo i vađenje 23
Prerađivačka industrija 1.087
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 6
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 90
Građevinarstvo 502
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 544
Prijevoz i skladištenje 141
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 526
Informacije i komunikacije 48
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 41
Poslovanje nekretninama 26
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 145
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 243
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 725
Obrazovanje 200
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 333
Umjetnost, zabava i rekreacija 57
Ostale uslužne djelatnosti 535
Neraspoređeno 1.270
Ukupno 6.784
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije info@rk-smz.hr http://www.rk-smz.hr/
Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. simora@simora.hr http://www.rk-smz.hr/simora/