Varaždinska županija Preuzmi kao PDF

Varaždinska županija obuhvaća prostor između rijeke Drave na sjeveru, obronaka Slovenskih Gorica i gore Macelj na zapadu te Kalnika i njegovih obronaka na istoku i jugoistoku.

S površinom od 1.261,2 km2 treća je najmanja županija i čini 2,23% ukupne kopnene površine Republike Hrvatske. Prema popisu stanovništva iz 2021. u Varaždinskoj županiji živi 160.264 stanovnika što je čini jednom od najgušće naseljenih hrvatskih županija od 126,9 stanovnika/km2.

Županija u svom sastavu ima 6 gradova i 22 općine. Prometno-geografski položaj vrlo je povoljan jer se nalazi na čvorištu europskih cestovnih i željezničkih koridora, transverzalnog koji spaja srednje Podunavlje na sjevernom Jadranu te longitudinalnog koji spaja istočne Alpe s donjom Podravinom.

Sjedište županije je grad Varaždin, a smjestio se u sjevernom dijelu Županije. Grad Varaždin , čije se ime spominje prvi puta 1181. godine, jedan je od najstarijih gradova Sjeverne Hrvatske.

U Varaždinu kao glavnom urbanom centru postupno su se razvile tekstilna industrija, prehrambena industrija, industrija građevnog materijala i drvna industrija. Bruto domaći proizvod po stanovniku za Varaždinsku županiju u 2019. godini iznosio je 12.112 eura. Poticanje razvoja poduzetništva i stalno podizanje razine standarda obrazovanja postaju ključni segmenti na koje se oslanja politika izgradnje konkurentnosti i razvoja Varaždinske županije.

[Izvor: Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 1.921.740.000
Broj stanovnika 159.487
Muškarci 77.549
Žene 81.938
Starosti 0-14 22.153
Starosti 15+ 137.334
BDP po stanovniku EUR 11.622,00
Površina km² 1.262
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 45
Širokopojasni priključci broj i gustoća 36.698 / 70%
Broj izdanih građevinskih dozvola 537
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 500
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Proizvodnja odjeće 165,40
Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 96,60
Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 49,20
Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 47,90
Proizvodnja metala 34,90
Ostalo 105,60
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Luksemburg 142,10
Njemačka 95,70
Austrija 85,80
Italija 39,80
Francuska 21,60
Ostalo 114,50
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 124.282
Postrojenja i oprema s montažom 64.025
Transportna imovina 20.108
Biološka imovina 4.504
Intelektualna imovina 2.451
Ukupno 219.633
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
KOKA d.d. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO http://www.cekin.org
LIM-MONT - d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.lim-mont.hr
GUMI NEKRETNINE d.o.o. POSLOVANJE NEKRETNINAMA
ISTO Grupa d.d. FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA http://www.finainfo.hr
IVKOM-VODE d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.ivkom-vode.hr
DRVODJELAC d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.drvodjelac.hr
VARKOM d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.varkom.hr
BOMARK PAK d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.bomark.hr
GUMI NEKRETNINE TRGOVINA d.o.o. POSLOVANJE NEKRETNINAMA
KIRNEK GOLD d.o.o. POSLOVANJE NEKRETNINAMA
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
50% 60% 70%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. - 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 5.883
Osnovne škole, početak školske godine 12.506
Srednje škole, početak školske godine 6.914
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 3.854
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./2023. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 5 763
Elektrotehnika i računalstvo 2 681
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 4 625
Zdravstvo i socijalna skrb 2 549
Turizam i ugostiteljstvo 4 420
Poljoprivreda, prehrana i veterina 5 328
Graditeljstvo i geodezija 1 301
Promet i logistika 2 293
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 1 263
Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje 1 241
Šumarstvo, prerada i obrada drva 3 165
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija 1 131
Tekstil i koža 1 123
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 524
Geotehnički fakultet, Varaždin 67
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 181 277 1.138
Rudarstvo i vađenje 19 250 1.390
Prerađivačka industrija 1.063 21.150 1.158
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 100 481 1.719
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 42 1.032 1.178
Građevinarstvo 1.148 4.389 1.119
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 1.539 5.963 1.135
Prijevoz i skladištenje 371 2.679 1.110
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 480 1.131 985
Informacije i komunikacije 332 1.137 1.947
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 70 1.001 1.727
Poslovanje nekretninama 172 147 1.101
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 832 1.372 1.360
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 217 766 1.022
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 125 2.748 1.606
Obrazovanje 198 4.944 1.387
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 182 4.026 1.491
Umjetnost, zabava i rekreacija 803 515 1.145
Ostale uslužne djelatnosti 1.650 241 1.135
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 3,20%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 68
Rudarstvo i vađenje 3
Prerađivačka industrija 512
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 31
Građevinarstvo 179
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 200
Prijevoz i skladištenje 75
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 103
Informacije i komunikacije 23
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 16
Poslovanje nekretninama 6
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 56
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 76
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 138
Obrazovanje 100
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 99
Umjetnost, zabava i rekreacija 21
Ostale uslužne djelatnosti 89
Neraspoređeno 370
Ukupno 2.168
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije info@rrvz.hr https://www.rrvz.hr/
HGK Županijska komora Varaždin hgkvz@hgk.hr https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-varazdin
GARA d.o.o. Garancijska agencija Varaždinske županije info@gara.hr https://www.gara.hr/pocetna