Virovitičko – podravska županija Preuzmi kao PDF

Virovitičko-podravska županija (VPŽ) prostire se između rijeke Drave na sjeveru i gorskih masiva Papuka, Krndije i Bilogore na jugu. Na sjeveru uz rijeku Dravu ima dugu granicu s Mađarskom, na jugozapadu po vrhovima Bilogore graniči s Bjelovarsko-bilogorskom županijom, na jugoistoku po vrhovima Papuka i Krndije s Požeško-slavonskom županijom, te ravničarskim prostorima Podravine na zapadu s Koprivničko-križevačkom županijom i na istoku s Osječko-baranjskom županijom.

Virovitičko-podravska županija obuhvaća prostor od 2.024 km² što čini 3,57% ukupnog teritorija Republike Hrvatske i zauzima 14. mjesto po veličini među hrvatskim županijama. Broj stanovnika prema popisu iz 2021. godine iznosi 70.660 (gustoća naseljenosti 34 st/km²) i pozicionira županiju na 19. mjesto po broju stanovnika.
Područje Virovitičko-podravske županije upravno je podijeljeno na 3 grada (Virovitica, Orahovica, Slatina) i 13 općina (Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Sopje, Suhopolje, Špišić Bukovica, Voćin i Zdenci u kojima se nalazi 188 naselja).

Najvažnije gospodarske grane u Virovitičko-podravskoj županiji su prerađivačka industrija (15,0% ukupnog BDP-a), trgovina na veliko i malo, prijevoz i skladištenje, priprema i usluživanje hrane (11,6%), poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (10,3%), te poslovanje nekretninama (9,3%).

U području energetike, potencijal za budući razvoj predstavljaju geotermalni izvori pod uvjetom da istraživanja geotermalnog potencijala koja su u tijeku, kao i buduća istraživanja, potvrde ekonomsku opravdanost za njihovu eksploataciju. U provedbi je projekt “Istraživanje geotermalnog potencijala na području Virovitičko-podravske županije”, u okviru kojega su sklopljeni ugovori za izradu studija procjene geotermalnog potencijala za područja Virovitice, Slatine, Orahovice i Nove Bukovice te izradu studije procjene hidro-geotermalnog potencijala Virovitičko-podravske županije. Razvojni potencijal predstavlja i korištenje geotermalne vode u poljoprivredne svrhe (grijanje plastenika, staklenika, ribnjaka). Također, duga tradicija eksploatacije mineralnih sirovina te postojanje nekoliko istaknutih poduzetnika u tom segmentu gospodarstva (posebno u slučaju proizvodnje tehničkog kamena) predstavlja važan potencijal za budući gospodarski razvoj, a naročito ukoliko se proizvodnja dodatno razvije u smjeru proizvoda više dodane vrijednosti.

U poljoprivredi županija ima značajne potencijale, prije svega temeljem bogatih prirodnih resursa. Međutim, značajan razvojni potencijal predstavlja ubrzani razvoj sustava navodnjavanja, zatim znanje i iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji, te sve veća usmjerenost poljoprivrednika prema ekološkoj poljoprivredi, povrtlarstvu i proizvodnji ljekovitog bilja. Važan potencijal, posebno u području primjene novih znanja i tehnologija, predstavljaju razvojno-potporne institucije poput Centra za istraživanje i razvoj u mljekarstvu, koji predstavlja važan korak prema spašavanju mljekarske industrije na području županije i Tehnološko inovacijski centar Virovitica. Slatkovodno ribarstvo ima znatan potencijal daljnjeg razvoja zbog svojih dosadašnjih postignuća i povećanja potrošnje slatkovodne ribe.

Potencijali za razvoj turizma su bogata kulturna baština i prirodne atrakcije, osobito za neke oblike kao što je aktivni, seoski, sportski, gastro-eno i dr. turizam te povećanje ulaganja i postignuti napredak u poboljšanju turističke ponude. O potencijalu razvoja turizma govore i uspješni primjeri razvoja i poslovanja eko-etno sela, razvoja seoskog turizma kroz mala seoska imanja s ponudom izleta, vikend putovanja i noćenja u prirodi te razvoj turizma na slatkovodnim ribnjacima. Od 2019. godine na području županije uspostavljeno je nekoliko centara za posjetitelje orijentiranih na prirodnu baštinu županije: Dravska priča u Noskovcima, Geo info Centar Voćin unutar Parka prirode Papuk, EPIcentar Sequoia Slatina te Centar za posjetitelje Križnica. Na području županije velika su ulaganja napravljena i u obnovi kulturne baštine od kojih se ističu obnova kurije Janković u mjestu Kapela Dvor, obnova dvorca Janković u Suhopolju te obnova dvorca obitelji Pejačević u samom centru Virovitice.

Županija ima znatne potencijale za zaštitu, očuvanje i unapređenje okoliša. Ostvarena je visoka razina zaštite prirode, provode se aktivnosti na očuvanju prirodne baštine, podizanju kvalitete kultiviranih krajolika i očuvanju bogatstva životinjskog svijeta što sve doprinosi ublažavanju klimatskih promjena. Dio toka rijeke Drave u županiji ujedno je i dio Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, dok je dio županije i Park prirode Papuk – UNESCO svjetski geopark.

U području prometa razvojni potencijal predstavlja izgradnja brze ceste Bjelovar – Granični prijelaz Terezino Polje, modernizacija željezničke pruge Virovitica – Pitomača, planiranje i provedba izgradnje obilaznica oko gradova, daljnje uređenje cestovne infrastrukture te uređenje riječnog plovnog sustava rijeke Drave. Potencijal su i nove biciklističke rute te uređenje postojećih kao i poboljšanje pješačke infrastrukture. Značajan potencijal razvoja je ulaganje u širokopojasnu infrastrukturu i djelovanje pružatelja usluga interneta velikih brzina.

Na području Virovitičko-podravske županije osnovano je 45 poduzetničkih zona, a njihova namjena uključuje proizvodnu, trgovačku, skladišnu i uslužnu namjenu. Na području županije djeluju poduzetnički centri, poduzetnički inkubatori kao potporne poduzetničke institucije te razvojne agencije.

[Izvor: VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 543.354.000
Broj stanovnika 70.368
Muškarci 33.989
Žene 36.379
Starosti 0-14 9.925
Starosti 15+ 60.443
BDP po stanovniku EUR 7.513,00
Površina km² 2.024
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 0
Širokopojasni priključci broj i gustoća 17.055 / 65%
Broj izdanih građevinskih dozvola 184
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 24
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 12,90
Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 9,50
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 5,40
Poslovanje nekretninama 0,50
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 0,30
Ostalo -5,00
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Srbija 9,40
Njemačka 8,80
Francuska 7,30
Italija 0,30
Austrija 0,30
Ostalo -2,50
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 54.497
Postrojenja i oprema s montažom 26.058
Transportna imovina 4.678
Biološka imovina 2.923
Intelektualna imovina 1.699
Ukupno 90.410
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
PP ORAHOVICA d.o.o. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO http://www.pporahovica.hr
VIRKOM d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.virkom.hr
NutriS d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.nutris.hr
Dravacel d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.dravacel.hr
AGROLAND d.o.o. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
HERBARIUM d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.spidergrupa.hr
Drava Pulp d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
PAN PARKET d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.pan-parket.hr
PLINKOM d.o.o. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA http://www.plinkom.hr
Auric timber d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.auric-timber.com
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
50% 60% 70%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. – 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 2.143
Osnovne škole, početak školske godine 5.535
Srednje škole, početak školske godine 2.580
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 1.618
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./23. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./21. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 5 393
Elektrotehnika i računalstvo 4 278
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 4 266
Turizam i ugostiteljstvo 4 254
Šumarstvo, prerada i obrada drva 3 200
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 2 177
Zdravstvo i socijalna skrb 2 163
Poljoprivreda, prehrana i veterina 4 138
Tekstil i koža 2 17
Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje 1 5
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica 81
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 251 1.102 1.119
Rudarstvo i vađenje 3 125 1.466
Prerađivačka industrija 354 4.366 971
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 50 228 1.381
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 24 470 1.002
Građevinarstvo 254 756 988
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 525 1.598 966
Prijevoz i skladištenje 100 489 1.020
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 169 240 908
Informacije i komunikacije 55 110 1.485
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 8 318 1.368
Poslovanje nekretninama 14 11 1.215
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 221 386 1.109
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 33 113 868
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 112 1.334 1.443
Obrazovanje 63 2.015 1.355
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 89 1.553 1.559
Umjetnost, zabava i rekreacija 383 177 999
Ostale uslužne djelatnosti 750 189 966
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 15,70%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 385
Rudarstvo i vađenje 4
Prerađivačka industrija 711
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 7
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 23
Građevinarstvo 223
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 303
Prijevoz i skladištenje 51
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 336
Informacije i komunikacije 19
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 14
Poslovanje nekretninama 8
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 87
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 100
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 463
Obrazovanje 103
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 209
Umjetnost, zabava i rekreacija 27
Ostale uslužne djelatnosti 173
Neraspoređeno 614
Ukupno 3.860
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije info@ravidra.hr https://ravidra.hr/
Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije info@inkubatorivpz.hr https://inkubatorivpz.hr
Razvojna agencija VTA ured@vta.hr https://vta.hr