Vukovarsko – srijemska županija Preuzmi kao PDF

Vukovarsko-srijemska županija jedna je od dvadeset županija koje zajedno sa Gradom Zagrebom čine teritorijalnu cjelinu Republike Hrvatske. Na krajnjem istoku, rubni dijelovi Županije ujedno su dijelovi državne granice – istočna vrata Hrvatske ali i Europske unije.

Županija se sve više okreće novim tehnologijama, znanju i inovacijama specijaliziranim u drvno-prerađivačkom i poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Na ulazu u Europsku uniju, ovaj iznimno povoljan geografski položaj sve više dobiva na značaju kroz razvoj transportno-logističkog sektora koji se naslanja na plovne putove Dunavom i Savom, na autocestu Zagreb-Lipovac-Beograd, željeznički pravac Ljubljana-Zagreb-Tovarnik-Beograd, a u krugu manjem od 50 km nalazi se i Zračna luka Osijek u susjednoj Osječko-baranjskoj županiji.

[Izvor: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 1.255.023.000
Broj stanovnika 143.113
Muškarci 69.241
Žene 73.872
Starosti 0-14 20.166
Starosti 15+ 122.947
BDP po stanovniku EUR 8.467,00
Površina km² 2.454
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 50
Širokopojasni priključci broj i gustoća 34.690 / 64%
Broj izdanih građevinskih dozvola 356
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 157
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Proizvodnja strojeva i uređaja 73,20
Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 41,80
Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 23,40
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 17,70
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 14,60
Ostalo -13,40
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Italija 99,30
Mađarska 15,00
Austrija 11,90
Srbija 10,70
Malta 9,90
Ostalo 10,40
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 118.408
Postrojenja i oprema s montažom 48.695
Transportna imovina 7.737
Biološka imovina 6.426
Intelektualna imovina 10.749
Ukupno 193.887
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
BJELIN SPAČVA d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.spacva.hr
PEKAR d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.pekar.hr
Vodovod grada Vukovara d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.vgv.hr
BJELIN OTOK d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.bjelin.com
JET-SET d.o.o. GRAĐEVINARSTVO http://www.jet-set.hr
VUPIK plus d.o.o. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO http://www.vupik.hr
DIV HM d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
GRAD-EXPORT d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.grad-export
AUTOWILL d.o.o. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA http://www.autowill.hr
FILIR d.o.o. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA http://www.filir.hr
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
50% 60% 70%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. – 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 4.464
Osnovne škole, početak školske godine 11.091
Srednje škole, početak školske godine 5.649
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 3.797
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./2023. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 4 965
Elektrotehnika i računalstvo 5 750
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 5 569
Turizam i ugostiteljstvo 3 497
Poljoprivreda, prehrana i veterina 5 444
Zdravstvo i socijalna skrb 1 361
Šumarstvo, prerada i obrada drva 2 234
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 3 201
Graditeljstvo i geodezija 1 199
Tekstil i koža 1 74
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska industrija 1 18
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru 163
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 290 2.537 1.125
Rudarstvo i vađenje 1 36 1.892
Prerađivačka industrija 586 6.312 973
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 68 536 1.423
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 41 1.031 1.046
Građevinarstvo 693 2.679 1.003
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 949 4.551 923
Prijevoz i skladištenje 294 1.555 1.114
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 425 667 893
Informacije i komunikacije 114 306 1.552
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 24 490 1.421
Poslovanje nekretninama 45 75 1.038
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 392 576 1.229
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 136 657 874
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 101 4.422 1.415
Obrazovanje 158 4.424 1.347
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 178 3.255 1.530
Umjetnost, zabava i rekreacija 805 523 1.033
Ostale uslužne djelatnosti 1.716 235 1.059
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 13,00%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 346
Rudarstvo i vađenje 3
Prerađivačka industrija 539
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 6
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 52
Građevinarstvo 303
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 547
Prijevoz i skladištenje 98
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 637
Informacije i komunikacije 34
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 33
Poslovanje nekretninama 9
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 109
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 218
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 872
Obrazovanje 199
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 250
Umjetnost, zabava i rekreacija 43
Ostale uslužne djelatnosti 337
Neraspoređeno 908
Ukupno 5.543
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2023. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2023. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije uprava@ra-vsz.hr https://www.ra-vsz.hr/
VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o. vura@vura.hr https://www.vura.hr/
Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. info@viavinkovci.hr https://viavinkovci.hr/
Otočka razvojna agencija razvojna.agencija.ora@gmail.com http://www.ora.hr/
Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o. info@lar-v.com
Razvojna agencija TINTL mmarkesic@ra-tintl.hr https://www.ra-tintl.hr/