Zagrebačka županija Preuzmi kao PDF

Zagrebačka županija smještena je u središnjem dijelu sjeverozapadne Hrvatske, a u njoj se nalazi devet gradova i 25 općina te živi više od 300.000 stanovnika. Upravo taj specifičan zemljopisni položaj županije koja sa zapadne, južne i istočne strane okružuje Grad Zagreb, čineći tako popularno zvani “zagrebački prsten” te blizina granice sa Slovenijom čine ovo područje važnim raskrižjem europskih prometnih putova. Neposredna blizina Zagreba čini jedinstvenu ekonomsku cjelinu i poduzetnicima olakšava svakodnevno poslovanje. Županija zauzima prostor kojim prolaze svi cestovni, željeznički, zračni, energetski i infrastrukturni koridori u smjeru zapada (Slovenija, Italija), istoka (Srbija, BiH), sjevera (Austrija, Mađarska) te juga (Jadransko more). Na području Zagrebačke županije smještena je Zračna luka Franjo Tuđman- Zagreb– glavna zračna luka Republike Hrvatske i najveća zračna luka u zemlji.

Županija je područje izuzetno velikog bogatstva baštine i prirodnih ljepota (velik broj zaštićenih prirodnih područja, dva parka prirode: Medvednica i Žumberak – Samoborsko gorje, te jedinstveni posebni ornitološki rezervat Crna Mlaka). Šume i gore isprepletene su brojnim planinarskim, pješačkim i biciklističkim stazama. Tu je i obnovljeni rudnik Sv. Barbara u Rudama s rudarsko-botaničkom poučnom stazom, te Grgosova špilja (zaštićeni geomorfološki spomenik prirode) u selu Otruševec. Planinarima, rekreativcima i zaljubljenicima u prirodu željnima okrijepe svoju ponudu nude brojni ugostiteljski objekti i dobro opremljeni planinarski domovi.

Prostor Zagrebačke županije obuhvaća vrijedne, očuvane prirodne potencijale (podzemne vode, geotermalne izvore, mineralne sirovine, šume, tla za ekološku poljoprivredu itd.), a kvalificirana radna snaga, razvijeno obrtništvo, dostupnost javne uprave, odlični životni uvjeti i sl. dodatne su pogodnosti za ulaganja. Prostor, uz kontinuiranu potporu regionalne samouprave, pruža mogućnosti za ulaganja u energetske sustave (bioplinska postrojenja, obnovljive izvore energije, hidroelektrane i solarne elektrane, drvnu industriju itd.), prehrambenu industriju (mesoprerađivačku i industriju voća i povrća), poljoprivrednu proizvodnju (vinogradarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo, slatkovodno ribarstvo) te u turizam (lječilišni i termalni).

Nizom poticajnih mjera regionalna samouprava poduzetnicima olakšava poslovanje Zagrebačke županije, a ulaganjima u komunalnu infrastrukturu Zagrebačka županija stvara preduvjete za privlačenje novih investitora, a od velikih je projekata najvažniji Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok vrijedan 173 milijuna eura, koji se najvećim dijelom financira iz sredstava EU fondova.

Zagrebačka županija nastavlja i s kapitalnim investicijama (u školstvo, drvno-tehnološki poduzetnički inkubator u Ivanić-Gradu vrijednosti 1,1 milijuna eura, od čega je bespovratno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dobiveno 99,7 posto sredstava), čime se otvaraju i nova radna mjesta te je i to jedan od načina pomaganja gospodarstvenicima. Pored toga, neki od značajnih projekata na području Zagrebačke županije jesu Podatkovni centar Deanovec vrijedan 120 milijuna eura, Aqua park Zelina vrijedan 10 milijuna eura te proizvodno-istraživački Kampus Rimac Automobili, investicija vrijedna više od 200 milijuna eura.

[Izvor: Poduzetnički centar Zagrebačke županije d.o.o., srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 3.195.433.000
Broj stanovnika 299.985
Muškarci 145.228
Žene 154.757
Starosti 0-14 44.605
Starosti 15+ 255.380
BDP po stanovniku EUR 10.317,00
Površina km² 3.060
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 134
Širokopojasni priključci broj i gustoća 63.036 / 63%
Broj izdanih građevinskih dozvola 792
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 2.662
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 573,50
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 531,40
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 289,80
Poslovanje nekretninama 188,10
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 156,90
Ostalo 922,70
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Njemačka 850,70
Sjedinjene Američke Države 299,80
Nizozemska 274,30
Francuska 244,50
Austrija 164,30
Ostalo 828,90
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 330.474
Postrojenja i oprema s montažom 136.269
Transportna imovina 29.482
Biološka imovina 3.819
Intelektualna imovina 15.861
Ukupno 525.646
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE http://www.crocontrol.hr
Rimac Technology d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.rimac-technology.com
LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA http://www.lidl.hr
Hospira Zagreb d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.pfizer.com
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.vio-zapresic.hr
FERO-TERM d.o.o. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA http://www.fero-term.hr
VG Vodoopskrba d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://wwww.vgvodoopskrba.hr
TRADE AIR d.o.o. PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE http://www.trade-air.com
LAGERMAX ZAGREB d.o.o. POSLOVANJE NEKRETNINAMA http://www.lagermax.hr
FACC Solutions Croatia d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.facc.com
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
50% 60% 70%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022.-2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 12.225
Osnovne škole, početak školske godine 24.815
Srednje škole, početak školske godine 6.344
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 7.665
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./23. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./21. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 7 1.222
Elektrotehnika i računalstvo 7 1.126
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 9 834
Turizam i ugostiteljstvo 5 547
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 7 381
Promet i logistika 3 185
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija 1 62
Poljoprivreda, prehrana i veterina 3 50
Šumarstvo, prerada drva i obrada drva 1 16
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./23. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Veleučilište u Velikoj Gorici 324
Visoka škola, Ivanić Grad 21
Veleučilište Baltazar u Zaprešiću 465
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 364 853 1.100
Rudarstvo i vađenje 22 930 1.699
Prerađivačka industrija 2.404 18.995 1.342
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 76 537 1.667
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 81 1.787 1.242
Građevinarstvo 2.549 7.483 1.076
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 4.221 15.612 1.350
Prijevoz i skladištenje 904 9.142 1.341
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1.377 1.881 985
Informacije i komunikacije 748 932 2.101
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 96 922 1.921
Poslovanje nekretninama 297 481 1.324
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1.882 2.144 1.634
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 576 1.601 1.025
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 305 5.064 1.630
Obrazovanje 240 6.915 1.372
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 292 3.209 1.473
Umjetnost, zabava i rekreacija 1.362 622 1.304
Ostale uslužne djelatnosti 2.935 598 1.090
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 4,90%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 99
Rudarstvo i vađenje 24
Prerađivačka industrija 824
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 9
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 62
Građevinarstvo 412
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 722
Prijevoz i skladištenje 172
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 330
Informacije i komunikacije 109
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 62
Poslovanje nekretninama 28
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 180
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 293
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 129
Obrazovanje 231
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 200
Umjetnost, zabava i rekreacija 62
Ostale uslužne djelatnosti 259
Neraspoređeno 890
Ukupno 5.097
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
Poduzetnički centar Zagrebačke županije d.o.o. info@pczz.hr https://www.pczz.hr/