Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine; Ministarstvo turizma i sporta

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb; Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

mpgi.gov.hr; www.mint.gov.hr

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, e-mail: investicije.info@mpgi.hr; Ministarstvo turizma i sporta, e-mail: razvoj@mints.hr

Larun Golf Resort Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Potencijal lokacije
Lokacija Larun se nalazi na sjeverozapadnoj obali Istre, između Poreča i Novigrada, na jednom od najatraktivnijih dijelova Općine Tar-Vabriga, u neposrednoj blizini mora. Prometno je odlično povezana mrežom lokalnih i županijskih cesta te državnom cestom poznatom kao “Istarski ipsilon”, sa Zapadnom Europom i kontinentalnim dijelom Hrvatske. U relativnoj blizini lokacije nalazi se nekoliko zračnih luka međunarodnog značaja: hrvatske zračne luke Pula (68 km) i Rijeka (120 km), talijanska Zračna luka Trst (108 km) te slovenske Ljubljana (169 km) i Portorož (29 km), koje su osposobljene za prihvat malih i srednje velikih zrakoplova kao i sportska Zračna luka Vrsar (20 km). Zahvaljujući atraktivnom položaju uz more, lokacija je pogodna za razvoj turističkih kapaciteta, a zbog blage mediteranske klime posebno je pogodna za razvoj sportsko – rekreacijskih sadržaja - golf igrališta, jer je igranje golfa moguće gotovo tijekom cijele godine. Istra je do sada prepoznata kao izvrsna golf destinacija. Dva od četiri postojeća golf igrališta u Hrvatskoj nalaze se u Istri (Umag i Brijuni), dok je razvoj trećeg (projekt Marlera) u postupku.
Opis projekta
Ukupna površina obuhvata ovog greenfield projekta je 112,83 ha zemljišta, pri čemu se u vlasničkoj strukturi većina od 71,69 ha (ili 63,54%) odnosi na zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, 21,54 ha (ili 19,09%) u vlasništvu Općine Tar-Vabriga, dok je preostalih 19,6 ha (ili 17,37%) u privatnom vlasništvu.

Sukladno Prostornom planu uređenja Općine Tar-Vabriga i Urbanističkom planu uređenja građevinskog područja Golf igrališta Larun na ovom prostoru predviđena je izgradnja sportsko-rekreacijskih sadržaja golf igrališta (R1) s pratećim i pomoćnim sadržajima, i to: golf teren, golf vježbalište, klupska kuća, golf akademija, golf servis, komercijalni sadržaji, arheološki park, vodene površine, smještajni kapaciteti, maslinik.

U obuhvatu projektne lokacije se nalazi arheološko nalazište Loron, zaštićeno kulturno dobro, upisano u Registar kulturnih dobara RH. Realizacija projekta pretpostavlja integriranje navedenog nalazišta u sam projekt, čime bi se kulturno dobro valoriziralo i stavilo u funkciju turizma.
Model realizacije projekta
Za razvoj ovog projekta Republika Hrvatska će provesti javni natječaj za raspolaganje zemljištem u obuhvatu. Moguće je ostvariti poticaje za razvoj projekta prema uvjetima određenima u Zakonu o poticanju ulaganja (NN 63/22).