Lučka uprava Slavonski Brod

Šetalište braće Radić 19a, 35000 Slavonski Brod

www.lucka-uprava-brod.hr

Lučka uprava Slavonski Brod, Marijan Jurić, Ravnatelj, e-mail: info@lusb.hr

LUKA SLAVONSKI BROD – skladišni prostor Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Potencijal lokacije
Luka Slavonski Brod je smještena na lijevoj obali rijeke Save, 4 km jugoistočno od grada Slavonskog Broda, na granici Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u neposrednoj blizini čvorišta željezničkog koridora X i cestovnog koridora Vc te je međunarodna ulazna luka Europske Unije. Luka ima direktan pristup cestovnoj i željezničkoj mreži, čime se uz pretovar i skladištenje omogućava preusmjeravanje tereta na unutarnje plovne putove prema Dunavu i Crnom moru te dalje željeznicom prema najvećim hrvatskim morskim lukama Rijeka, Ploče, Split i Zadar.
Opis projekta
U cilju stvaranja preduvjeta za dinamičniji rast aktivnosti luke Slavonski Brodu nositelj projekta, Lučka uprava Slavonski Brod, koja upravlja i razvija predmetnu luku na rijeci Savi (od 207-467 rkm) na površini od 90 hektara je u fazi realizacije investicijskog ciklusa od oko 17 milijuna eura koji uključuje izgradnju luke i pratećih sadržaja kao i uređenje šireg lučkog područja sa svom potrebnom infrastrukturom (do sada je oko 80% lučke infrastrukture izgrađeno). Trenutačno su u funkciji naftni terminal za prekrcaj sirove nafte s dva pretakališta i terminal za rasute terete za prekrcaj kamena, šljunka, pijeska i dr. Potpisan je i ugovor s koncesionarom za izgradnju termoelektrane - toplane i tvornice bioetanola u lučkom području.
Također su izgrađeni i terminali za pretovar generalnih tereta:
• vez 3, dužine 120 m s manipulativnim platoom ukupne površine 3.910 m²
• vez 4, dužine 107 m i vez 5, dužine 122 m sa manipulativnim platoom površine 1.700 m²
• kontejnerski terminal površine 1.400 m²
• industrijska cesta unutar lučkog područja u dužini od 1.454 m
• industrijski kolosijek na kontejnerskom terminalu u dužini od 506 m
• vaga zgrada

Na predviđenom zemljištu koje se nalazi u Lučkom području luke Slavonski Brod planirana je mogućnost izgradnje otvorenog i/ ili zatvorenog skladišta ili proizvodne hale. Navedene nekretnine koje bi se izgradile od strane koncesionara omogućile bi povećanje pretovara i konkurentnost same luke a ujedno koncesionaru bi se omogućili smanjeni troškovi u pogledu transporta kako gotovih proizvoda tako i nabave sirovine u slučaju izgradnje proizvodne hale. Predmetna površina iznosi 24.000 m². Navedeno zemljište ima direktni pristup cestovnoj infrastrukturi kao i ostaloj komunalnoj infrastrukturi. U neposrednoj blizini zemljišta nalazi se industrijski kolosjek (cca 150 m) na kojem je omogućeno vršenje pretovara na željeznicu.
Model realizacije projekta
Traže se partneri za ulaganje u izgradnju skladišta ili proizvodne hale, kroz model koncesije na rok od 5 do 25 godina, a uz odobrenje Vlade RH i do 50 godine.
Procijenjena vrijednost investicijskog projekta
1 EUR/m²