Grad Ploče

Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče

www.ploce.hr

Grad Ploče, Damir Živković, Pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj, Tel: +385 20 414 471, e-mail: damir.zivkovic@ploce.hr

Marina Ploče Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Potencijal lokacije
Obuhvat zahvata nalazi se u zaljevu „Luka Ploče“ koji se nalazi na području Dubrovačko-neretvanske županije, na području Grada Ploče, između naselja Ploče i Baćina. Temeljem Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju luka posebne namjene-vojnih luka (Narodne novine, 43/18.), vojna luka ''Uvala Baćine'' u Pločama (vojarna ''Sidrište'') izbrisana je s popisa vojnih luka budući ista predstavlja neperspektivnu vojnu lokaciju, čime je omogućena njena prenamjena prema zahtjevima i interesima Grada Ploče. Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije donesene su u ožujku 2019. godine. Člankom 54c. definirana je luka nautičkog turizma državnog značaja ''Pod cestom-Sidrište'', kapaciteta do 400 vezova. Zahvat je usklađen s Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije i Prostornim planom uređenja Grada Ploča. Od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ishođena je Potvrda o usklađenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom. Zbog svoje geostrateške pozicije i prirodnog bogatstva Ploče su idealno područje za razvoj nautičkog turizma. Veliki potencijal predstavlja s jedne strane kopnena veza autocestom kroz Republiku Hrvatsku koja omogućuje dolazak iz smjera zapadne i srednje Europe, a s druge strane prometni Vc koridor koji omogućuje vezu s Bosnom i Hercegovinom te područjima srednje i istočne Europe. Stoga je predviđen projekt luke nautičkog turizma na sjevernom dijelu Ploča (Uvala Baćine), na 700 metara dugom obalnom pojasu, otprilike 400 metara od centra grada. Za predmetni zahvat provedena je prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu te je ishođeno Rješenje nadležnog ministarstva da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan zaštićenih područja prirode. Radi obilježja lokacije zahvata, ograničenog dosega mogućih utjecaja te udaljenosti od najbližeg zaštićenog područja prirode - posebnog rezervata ornitološko-ihtiološkog Ušće Neretve, koja iznosi 2,4 km, tijekom izgradnje i korištenja neće doći do negativnog utjecaja na najbliže zaštićeno područje.
Opis projekta
Cilj projekta je razvoj nautičkog turizma na državnoj razini. Polazište za planiranje luke nautičkog turizma u Pločama je činjenica da se ono nalazi u području gdje ne postoje druge marine planiranog standarda, a susjedne marine u Makarskoj, na otoku Hvaru i na otoku Korčuli su na udaljenosti dnevne rute nautičara. Stoga se očekuje da bi marina u Pločama mogla postati novo odredište u vrlo atraktivnom području. Iz ovih pretpostavki proizlazi osmišljavanje marine Ploče kao: stacionarne marine koja služi samo njenim vlasnicima, tranzitne marine za čarter flotu te kao polazne marine „čarteraša “.

Predmet projekta je izgradnja i opremanje luke nautičkog turizma državnog značaja u Pločama s do 400 vezova i pripadajućih spojnih prometnica. Luka nautičkog turizma imat će 2 bazena: „Pod cestom i „Sidrište“. Kroz idejno rješenje proanalizirano je više varijanti koje su funkcionalno i troškovnički valorizirane, te je konačno odabrana najprihvatljivija varijanta. Luka obuhvaća morski i kopneni dio, ukupne površine 13,48 od čega na lokaciji ˝Tehnička radionica˝ zauzima 10,04 ha, a na lokaciji ˝Sidrište˝ 3,44 ha (moguće je odstupanje od površine temeljem preciznih geodetskih mjerenja i prema prilikama na terenu).

VRIJEME REALIZACIJE (planirano) 2024.-2026.
Model realizacije projekta
Izrađeno je Idejno rješenje Luke nautičkog turizma i Studija utjecaja zahvata na okoliš. Pokrenut je postupak procjene utjecaja na okoliš te je u sklopu toga na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja objavljen Nacrt rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Nastavno na to, izrada idejnog projekta je pri kraju i uskoro će se pokrenuti postupak ishođenja lokacijske dozvole.
Procijenjena vrijednost investicijskog projekta
13.935.894,88 EUR