travanj 14, 2020

Javni poziv 2/20 – Dječje selo Promajna, k.o. Bast – Baška Voda

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-04/72, URBROJ: 50301-26/09-20-2 od 19. ožujka 2020., Ministarstvo državne imovine objavljuje

JAVNI POZIV br. 2/20
za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Bast – Baška Voda

PREDMET POZIVA

Kupoprodaja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Bast – Baška Voda, označene kao z.k.č.br. 2988/77, šuma površine 68.273 m², upisane u z.k.ul. 3598, na kojoj u naravi postoje devastirani smještajni objekti bivšeg dječjeg lječilišta za respiratorne bolesti „Dječje selo“

POČETNA CIJENA: 108.420.000,00 kn.
JAMČEVINA: 2.168.400,00 kn

Predmetna nekretnina nalazi se najvećim dijelom unutar granica izdvojenog građevinskog područja izvan naselja Promajna planiranog za urbanu preobrazbu gospodarske namjene, ugostiteljsko turističke (T1 – hoteli), a manjim dijelom unutar koridora kolne prometnice i unutar planirane zone športsko-rekreacijske namjene, oznake R6 – uređena plaža, u području za koje je obvezna izrada urbanističkog plana uređenja.

Planski kapacitet turističke zone iznosi 800 kreveta. Postojeće objekte moguće je rekonstruirati ili srušiti i izgraditi nove, s tim što je u izgrađenim ili rekonstruiranim  objektima obvezno pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga visokog nivoa.

Predmetna nekretnina nalazi se u neposrednoj blizini morske obale, u području u kojem nije utvrđena granica pomorskog dobra te dio iste može predstavljati pomorsko dobro po samom zakonu, u kom slučaju taj dio nije predmet prodaje, a odabrani ponuditelj se  obvezuje prihvatiti provedbu postupka utvrđivanja granice pomorskog dobra na predmetnoj čestici sukladno planu upravljanja pomorskim dobrom nadležnog upravnog tijela u Splitsko-dalmatinskoj županiji ili sam zatražiti utvrđivanje iste sukladno svojim planovima, sve bez mogućnosti umanjenja kupoprodajne cijene.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 29. lipnja 2020. do 12:00 sati

JAVNO OTVARANJE PONUDA: 29. lipnja 2020. u 12:00 sati

Informacije putem e-pošte: natjecaj@midim.hr

Pregled nekretnine omogućit će se po prestanku mjera određenih radi suzbijanja pandemije koronavirusa (COVID – 19).

PODNOŠENJE PONUDA

Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici.

Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE, JAVNI POZIV 2/20 – NE OTVARATI do 29. lipnja  2020. do 12,00 sati».

Ponude se podnose u urudžbenu pisarnicu Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb do 29. lipnja 2020. do  12,00 sati.

Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu državne imovine.

Ponude zaprimljene u Ministarstvu državne imovine nakon 12,00 sati 29. lipnja 2020. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 29. lipnja 2020. u 12,00 sati.

UVJETI NATJEČAJA

Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju “VIĐENO – KUPLJENO”.

U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.

U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene, ili istovjetna početnoj cijeni i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.

U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvećucijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.

Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Ministarstvo državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo državne imovine odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu državne imovine. U suprotnom, Ministarstvo državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.

SADRŽAJ PONUDE

– u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
– podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
– osobni identifikacijski broj (OIB),
– naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
– domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
– domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
– domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
– izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.