DZS – Stopa registrirane nezaposlenosti po županijama 2013.

DZS - Stopa registrirane nezaposlenosti po županijama 2013.