lipanj 19, 2019

Savjetovanje o ex-post evaluaciji Okvira za regionalne potpore za razdoblje od 2014. do 2020. godine

U siječnju 2019. godine, Europska komisija je objavila namjeru da produži pravila o državnim potporama za sedam područja za razdoblje od dvije godine te je pokrenula sveobuhvatnu procjenu politike u području državnih potpora („provjera podobnosti“).

Dio ove provjere je procjena okvira regionalnih potpora za razdoblje 2014. – 2020. koji se sastoji od (i) Smjernica za regionalne potpore za razdoblje 2014. – 2020., (ii) Karte regionalnih potpora i (iii) odredbi koje se primjenjuju na regionalne potpore u Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivim s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću).

Cilj predmetnog savjetovanja je prikupiti mišljenja dionika o primjeni trenutačnog okvira regionalnih potpora za razdoblje 2014. – 2020., a kako bi se utvrdilo jesu li pravila još uvijek primjerena svrsi.

Više o predmetnom savjetovanju i načinu sudjelovanja