1. Bjelovarsko-bilogorska županija

Broj stanovnika: 101.879
BDP po stanovniku: 8.948,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 10,20%
Prosječna bruto plaća: 1.143,00 EUR
Prosječna neto plaća: 873,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: cesta prolazi kroz zonu km
Autocesta: A3, 68 km
Industrijski kolosijek: 0,1 km
Morska luka: Luka Rijeka, 306 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb -Franjo Tuđman , 141 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Kamen Sirač d.d.
Djelatnost: Vađenje kamena, pijeska i gline
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.kamen-sirac.hr

Kumal S d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja brusnih proizvoda i nemetalnih mineralnih proizvoda
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.kumal.hr

Intercal Croatia d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja cementa, vapna i gipsa
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.intercal.hr

Baumit d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja žbuke
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.baumit.hr

Građapromet d.o.o.
Djelatnost: Piljenje i blanjanje drva
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: /

Kufner Grupa d.o.o.
Djelatnost: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.kufner-grupa.hr

Industrijska zona Čelina Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Sirač
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 519.363
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 13.566
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje Na površinama gospodarske namjene - proizvodne za izgradnju poljoprivrednih, proizvodnih i energetskih građevina i spremišta (skladišta) koeficijent izgrađenosti građevne čestice ne može biti veći od 0,6 izuzev građevne čestice solarne energetske građevine gdje ne može biti veći od 0,8. Na površinama gospodarske namjene-proizvodne za izgradnju poslovnih i ugostiteljsko-turističkih zgrada koeficijent izgrađenosti građevne čestice ne može biti veći od 0,7.
Dopušteni koeficijent iskoristivosti Na površinama gospodarske namjene-proizvodne za izgradnju poslovnih i ugostiteljsko-turističkih zgrada koeficijent iskoristivosti građevne čestice ne može biti veći od 1,4
Dopuštena visina gradnje (m) proizvodne građevine; - proizvodne; građevine i prostori u funkciji proizvodnih i prerađivačkih djelatnosti sa najviše dvije nadzemne etaže plus suteren (izuzev silosa, sušara, rezervoara i sličnih građevine), unutar građevine može se riješiti do 40% ukupne neto korisne površine spremišnog (skladišnog), poslovnog i/ili ugostiteljsko-turističkog prostora u funkciji osnovne djelatnosti - energetske građevine; - energetske; građevine i prostori u funkciji proizvodnje električne energije sa najviše dvije nadzemne etaže plus suteren (izuzev silosa, sušara, rezervoara i sličnih zgrada), - spremišta (skladišta); - spremišta (skladišta); građevine i prostori za spremanje (skladištenje) materijala, proizvoda, mehanizacije i alata, sa najviše dvije nadzemne etaže plus suteren (izuzev silosa, sušara, rezervoara i sličnih zgrada) i hladnjače, unutar građevine može se riješiti najviše 30% ukupne neto korisne površine proizvodnog i/ili poslovnog prostora u funkciji osnovne djelatnosti - poslovne zgrade; - uslužne: zgrade i prostori u funkciji uredskih, financijskih, intelektualnih i drugih uslužnih djelatnosti, sa najviše četiri nadzemne etaže plus suteren, unutar zgrade može se riješiti najviše 40% ukupne neto korisne površine proizvodnog (samo za tihe i čiste djelatnosti), trgovačkog, komunalno-servisnog, ugostiteljsko-turističkog, javnog i društvenog i/ ili stambenog prostora, - trgovačke; zgrade i prostori u funkciji trgovačkih/prodajnih centara, sa najviše dvije nadzemne etaže plus suteren, unutar zgrade može se riješiti najviše 30% ukupne neto korisne površine proizvodnog (samo za tihe i čiste djelatnosti), uslužnog, komunalno-servisnog i/ili ugostiteljsko- turističkog prostora
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Ne
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 1,33
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 1,33
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Oslobađanje u 100% iznosu mogu ostvariti gospodarski subjekti koji će otvoriti najmanje 3 nova radna mjesta u roku od 3 godine od donošenja rješenja o oslobađanju, od kojih će najmanje 70% novozaposlenih radnika biti sa prebivalištem na području Općine Sirač uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Općine Sirač, a prema evidenciji HZZ-a, ta novotvorena radna mjesta moraju biti sačuvana minimalno 3 godine. Oslobođenje u 50% iznosu mogu ostvariti gospodarski subjekti koji će otvoriti najmanje 1 novo radno mjesta u roku od 3 godine od donošenja rješenja o oslobađanju, na koje će zaposliti radnika s prebivalištem na području Općine Sirač, uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Općine Sirač, a prema evidenciji HZZ-a, to novotvoreno radno mjesto mora biti sačuvano minimalno 3 godine.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) - garažni prostor m² x 0,13 (EUR)x 1,00 (Kz) x 0,22 (mjesečni iznos boda) - poslovni prostor m² x 0,26 (EUR) x 1,00 (Kz) x 0,22 (mjesečni iznos boda) - zatvoreni skladišni prostor m² x 0,26 (EUR x 1,00 (Kz) x 0,22 (mjesečni iznos boda) - otvoreni skladišni prostor m² x 0,13 (EUR) x 1,00 (Kz) x 0,22 (mjesečni iznos boda) - građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 10% koeficijenta namjene određen za poslovni prostor - neizgrađeno građevinsko zemljište m² x 0,0066 (EUR) x 1,00 (Kz) x 0,22 (mjesečni iznos boda) Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene iz stavka 1. ovog članka umanjit će se za 50%, s tim da ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište. Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima, koji se nalaze na području Općine Sirač.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Gospodarski subjekt koji u tekućoj godini zapošljava osobe s prebivalištem na području Općine Sirač, ostvaruje oslobađanje plaćanja komunalne naknade na način da se komunalna naknada umanjuje za 25% po svakoj novozaposlenoj osobi. Oslobođenje će se priznati i u naredne dvije godine od podnošenja zahtjeva odnosno zaposlenja, pod uvjetom da se novozaposlene osobe ne otpuste. Za istu osobu poslodavac ne može ostvariti potporu u više navrata.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Sukladno važećem Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva i Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Sukladno važećem Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva i Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Sukladno važećem Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva i Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Visina naknade za uređenje voda za poslovne prostorije i otvorene poslovne prostore utvrđuje se prema obveznikovoj temeljnoj djelatnosti sukladno djelatnostima iz Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07, 72/07).

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.