1. Bjelovarsko-bilogorska županija

Broj stanovnika: 101.879
BDP po stanovniku: 8.948,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 10,20%
Prosječna bruto plaća: 1.143,00 EUR
Prosječna neto plaća: 873,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A3, 62 km
Industrijski kolosijek: 0,1 km
Morska luka: Rijeka, 300 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 135 km

Poduzetnička zona Lanara Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Sirač
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 120.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 120.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje Na površinama gospodarske namjene – proizvodna za izgradnju proizvodnih građevina i spremišta (skladišta) najveći koeficijent iskoristivosti nadzemno je 1,00 za proizvodnu namjenu Na površinama gospodarske namjene – proizvodna za izgradnju poslovnih i ugostiteljsko-turističkih građevina najveći koeficijent iskoristivosti nadzemno je 1,00 za trgovačke komplekse, a 1,4 za poslovnu namjenu
Dopušteni koeficijent iskoristivosti Na površinama gospodarske namjene – proizvodna za izgradnju proizvodnih građevina i spremišta (skladišta) najveći koeficijent iskoristivosti nadzemno je 1,00 za proizvodnu namjenu Na površinama gospodarske namjene – proizvodna za izgradnju poslovnih i ugostiteljsko-turističkih građevina najveći koeficijent iskoristivosti nadzemno je 1,00 za trgovačke komplekse, a 1,4 za poslovnu namjenu
Dopuštena visina gradnje (m) Na površinama gospodarske namjene – proizvodna za izgradnju proizvodnih građevina i spremišta (skladišta) najviša visina vijenca građevina može iznositi 15,0 m odnosno 4 nadzemne etaže bez potkrovlja, a iznimno i više za pojedine građevine ili dijelove građevine u kojima tehnološki proces to zahtijeva, Na površinama gospodarske namjene – proizvodna za izgradnju poslovnih i ugostiteljsko-turističkih građevina najviša visina vijenca građevina može iznositi 15,0 m odnosno 4 nadzemne etaže bez potkrovlja, a iznimno i više za pojedine građevine ili dijelove građevine u kojima tehnološki proces to zahtijeva
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Ne
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 1,32
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 1,32
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Oslobađanje u 100% iznosu mogu ostvariti gospodarski subjekti koji će otvoriti najmanje 3 nova radna mjesta u roku od 3 godine od donošenja rješenja o oslobađanju, od kojih će najmanje 70% novozaposlenih radnika biti sa prebivalištem na području Općine Sirač uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Općine Sirač, a prema evidenciji HZZ-a, ta novotvorena radna mjesta moraju biti sačuvana minimalno 3 godine. Oslobođenje u 50% iznosu mogu ostvariti gospodarski subjekti koji će otvoriti najmanje 1 novo radno mjesta u roku od 3 godine od donošenja rješenja o oslobađanju, na koje će zaposliti radnika s prebivalištem na području Općine Sirač, uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Općine Sirač, a prema evidenciji HZZ-a, to novotvoreno radno mjesto mora biti sačuvano minimalno 3 godine.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) - garažni prostor m2 x 1,00 (Kn) x 1,00 (Kz) x 0,22 (mjesečni iznos boda) - poslovni prostor m2 x 2,00 (Kn) x 1,00 (Kz) x 0,22 (mjesečni iznos boda) - zatvoreni skladišni prostor m2 x 2,00 (Kn) x 1,00 (Kz) x 0,22 (mjesečni iznos boda) - otvoreni skladišni prostor m2 x 1,00 (Kn) x 1,00 (Kz) x 0,22 (mjesečni iznos boda) - građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 10% koeficijenta namjene određen za poslovni prostor - neizgrađeno građevinsko zemljište m2 x 0,05 (Kn) x 1,00 (Kz) x 0,22 (mjesečni iznos boda) Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene iz stavka 1. ovog članka umanjit će se za 50%, s tim da ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište. Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima, koji se nalaze na području Općine Sirač.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Gospodarski subjekt koji u tekućoj godini zapošljava osobe s prebivalištem na području Općine Sirač, ostvaruje oslobađanje plaćanja komunalne naknade na način da se komunalna naknada umanjuje za 25% po svakoj novozaposlenoj osobi. Oslobođenje će se priznati i u naredne dvije godine od podnošenja zahtjeva odnosno zaposlenja, pod uvjetom da se novozaposlene osobe ne otpuste. Za istu osobu poslodavac ne može ostvariti potporu u više navrata.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Sukladno važećem Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva i Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Sukladno važećem Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva i Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Sukladno važećem Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva i Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Visina naknade za uređenje voda za poslovne prostorije i otvorene poslovne prostore utvrđuje se prema obveznikovoj temeljnoj djelatnosti sukladno djelatnostima iz Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07, 72/07).

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.