rujan 7, 2022

Prilog 2. – kopija katastarskog plana sa označenim slobodnim parcelama za prodaju Općina Marijanci